Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

žurnalistika

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia žurnalistiky získajú rozšírené a prehĺbené poznatky o tvorbe spravodajských a publicistických komunikátov, spôsoboch ich stvárňovania v textovej, obrazovej, zvukovej a audiovizuálnej či multimediálnej podobe v jednotlivých médiách, ako aj o špecifikách ich redigovania. Majú relevantné poznatky z disciplín aplikovaných na študijný odbor žurnalistika – psychológie, sociológie, politológie, makroekonómie, medzinárodných vzťahov, kulturológie, štátu a práva, tlačového a autorského práva, žurnalistickej etiky, semiotiky a i. Ovládajú osobitosti slovenského jazyka a štylistiky, základy rétoriky a neverbálnej komunikácie. Sú schopní analyzovať problém a formulovať hypotézy, vykonávať mediálny výskum a vyznačujú sa vysokým stupňom tvorivosti a samostatnosti. Predpokladá sa, že uchádzač je absolventom prvostupňového štúdium v odbore žurnalistika alebo v príbuznom študijnom odbore masmediálne štúdiá či ­študijný program masmediálna komunikácia.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe dosiahnutého váženého študijného priemeru. Ten sa vypočítava z kurzov uchádzačom absolvovaných v bakalárskom programe do konca zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia.