Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

východoázijské jazyky a kultúry (zameranie: japonský jazyk a kultúra)

Absolventi magisterského stupňa študijného zamerania Japonský jazyk a kultúra v rámci študijného programu Východoázijské jazyky a kultúry, študijného odboru 2.1.30 Orientálne jazyky a kultúry sú pripravovaní na samostatnú analytickú a vedeckú prácu v oblasti japonológie. Predmety v magisterskej fáze štúdia sú užšie zamerané a vychádzajú zo znalostí japonského jazyka a kultúry nadobudnutých v prvých štyroch ročníkoch bakalárskeho štúdia. Cieľom dvojročného magisterského štúdia je prehlbovanie teoretických a jazykových schopností a schopnosti samostatného a tvorivého prístupu k jednotlivým okruhom japonskej kultúry.

Okrem povinných kurzov si poslucháči môžu vyberať zo širokej ponuky povinne voliteľných a voliteľných predmetov, aby si tak mohli študijný program prispôsobiť individuálnym záujmom. Počas dvojročného magisterského štúdia prehlbujú svoju znalosť japončiny. Magisterské štúdium im zároveň umožňuje prehĺbiť poznatky o Japonsku v štyroch oblastiach: a) história a aktuálny vývoj; b) filozofia a náboženstvo Japonska;  c) teoretické aspekty súčasného japonského jazyka; d) moderná japonská literatúra. Absolvent magisterského štúdia dosiahne vysoký stupeň jazykovej a prekladateľskej kompetencie v japonskom jazyku, osvojí si odbornú (hospodársku a obchodnú) terminológiu, vie samostatne pracovať s rozličnými žánrami textov v japončine, je schopný využívať informačné zdroje z oblasti japonológie, vie aplikovať teoretické poznatky odboru na praktickej úrovni, samostatne analyzovať, vedecky skúmať, prezentovať a vysvetľovať otázky týkajúce sa kultúrneho, ekonomického a politického vývoja v modernom i tradičnom Japonsku, získa schopnosť prekladať umelecké a odborné texty zo súčasnej japončiny do slovenčiny.

Absolventi študijného zamerania majú možnosť pokračovať na katedre v postgraduálnom (PhD.) štúdiu v programe Východoázijské štúdiá.

Absolventi sa uplatnia ako prekladatelia a tlmočníci pracujúci na Slovensku alebo v Japonsku, v oblasti medzinárodných vzťahov, kultúrnych kontaktov či v médiách.

Viac informácií o študijnom zameraní Japonský jazyk a kultúra záujemcovia nájdu na web-stránke Katedry východoázijských štúdií v časti japonológia (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-studii/studium/japonologia/)

Na daný magisterský študijný program budú nasledujúcom v akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre zameranie japonský jazyk a kultúra sú profilové nasledovné kurzy: Úvod do štúdia jazykov východnej Ázie 1, Dejiny východnej Ázie 1, Gramatika modernej japončiny 2, Súčasná hovorová japončina 4, Súčasná hovorová japončina 5, Súčasná hovorová japončina 6.