Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

Študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov

Odbor Slovenský jazyk a literatúra sa realizuje ako

1. magisterské (dvojročné) dvojodborové učiteľské štúdium v kombinácii s inými špecializáciami učiteľstva akademických predmetov (po absolvovaní príslušnej kombinácie v bakalárskom programe),

2. magisterské (dvojročné) jednoodborové štúdium v dvoch programoch:

2.1 v programe odbornom filologickom (po absolvovaní jednoodborového programu Slovenský jazyk a literatúra, dvojodborového učiteľského štúdia v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou, dvojodborového prekladateľského štúdia v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou),

2.2 v programe učiteľskom konverznom (po absolvovaní jednoodborového programu Slovenský jazyk a literatúra, dvojodborového prekladateľského štúdia v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou).

Realizáciu týchto študijných programov zabezpečujú Katedra slovenského jazyka a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy.

Obsah jazykovej časti dvojodborového učiteľského štúdia na magisterskom stupni tvoria povinné kurzy zamerané na moderné pragmaticko-komunikačne zamerané jazykovedné disciplíny: Štylistika slovenského jazyka, Lingvistická pragmatika, Didaktika slovenského jazyka, Rétorika a komunikačná kultúra. Literárnu časť dvojodborového učiteľského štúdia tvoria povinné disciplíny: Slovenská literatúra 20. storočia 1 – 3, Súčasná slovenská literatúra a Didaktika slovenskej literatúry. 

Súčasťou dvojodborového učiteľského štúdia slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s inými špecializáciami učiteľstva akademických predmetov sú predmety pedagogického, didaktického a psychologického zamerania tvoriace súčasť spoločného základu učiteľského štúdia.

Štúdium vo všetkých typoch magisterských programov je doplnené súborom povinne voliteľných lingvistických kurzov (Dynamické tendencie v slovenčine, Súčasné trendy v jazykovede, Textová lingvistika, Nárečia a tradičná kultúra, Lingvistická sémantika, Štylistická interpretácia textu, Čeština a slovenčina, Moderné koncepcie vo vyučovaní slovenského jazyka) a povinne voliteľných kurzov z oblasti literárnej histórie, literárnej vedy, literárnej kritiky a historiografie, interpretácie umeleckého textu, ako aj z oblasti literárnej genológie a historickej poetiky. Z týchto kurzov si študenti vyberajú na základe vlastného záujmu a podľa vopred stanovených pravidiel z aktuálnej ponuky oboch katedier. Výberovo sa prednášajú aj Kapitoly zo svetovej literatúry, Historická a areálová lingvistika a ďalšie kurzy podľa aktuálnej ponuky. Študenti sa môžu zúčastniť aj na odbornej exkurzii.

Po získaní úplného vysokoškolského vzdelania v učiteľskom programe sa absolvent môže uplatniť ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry na všetkých typoch škôl, vedeckovýskumný pracovník, redaktor vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov, autor alebo moderátor kultúrnych programov (televíznych, rozhlasových a iných), pracovník reklamných agentúr a pod.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre študijný program Slovenský jazyk a literatúra v učiteľskom štúdiu v kombinácii s inými špecializáciami učiteľstva akademických predmetov sú profilové nasledovné kurzy: Slovenská morfosyntax v jazyku, Lexikológia slovenského jazyka, Teória literatúry, Dejiny slovenskej literatúry 1, 2.