Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

Študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov

V magisterskom  stupni štúdia (2 roky) sa osvojujú a prehlbujú vedomosti a zručnosti v oblasti odborovej didaktiky, didaktiky literatúry a médií. V rámci prípravy na pedagogickú prax, ktorú študenti na tomto stupni absolvujú, sa získavajú kompetencie potrebné na prípravu a analýzu vyučovacej hodiny. Súčasťou povinných predmetov sú teoretické disciplíny zamerané na metódy literárnej vedy a jazykovedy. K jadru učiteľského štúdia patria aj dejiny modernej nemeckej, rakúskej a švajčiarskej literatúry. Povinne voliteľné predmety ponúkajú možnosť rozšíriť si prehľad o rôzne kultúrnohistorické, jazykovedné (frazeológia) a translatologické (umelecký preklad) aspekty.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy bakalárskeho štúdia: Lingvistika 1 (morfológia nemeckého jazyka), Lingvistika 2 (syntax nemeckého jazyka), Dejiny nemeckej literatúry 1, 2 a 3 (18., 19. a 20. storočie), Miesta pamäti v nemecky hovoriacich krajinách, Krajinoveda nemecky hovoriacich krajín.