Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry

Študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov

Obsah štúdia tvoria predmety z oblasti dejín literárnej vedy, svetovej literatúry, dejín maďarského jazyka a dialektológie, všeobecnej jazykovedy, textológie, sociolingvistiky a predmetová didaktika.

Počas štúdia sa možno špecializovať na jazykovedné alebo na literárnovedné disciplíny. Absolvent je pripravený tak, že je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu predmetu a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Absolventi magisterského štúdia sa uplatnia ako učitelia maďarského jazyka a literatúry na 2. stupni základných škôl a  na stredných školách vrátane osemročných gymnázií, ďalej ako učitelia maďarského jazyka v iných vzdelávacích inštitúciách, ako referenti v rôznych orgánoch štátnej správy predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania, v kultúrno-spoločenských inštitúciách a taktiež v hospodárskej sfére.

Po ukončení magisterského stupňa štúdia absolventi majú možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu (PhD.).

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Fonetika a fonológia maďarského jazyka, Morfológia maďarského jazyka 2, Syntax maďarského jazyka 2, Teória literatúry, Dejiny maďarskej literatúry 5.