Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

učiteľstvo histórie

Študijný odbor: učiteľstvo akademických premetov

Obsahom magisterského štúdia histórie je získanie odborných poznatkov a vedomostí zo slovenských a všeobecných (svetových) dejín.

Štúdium histórie sa realizuje v rámci jednoodborového štúdia alebo ako špecializácia v rámci odboru učiteľstva akademických predmetov.

Na magisterský študijný program histórie v rámci učiteľstva budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, predstavujúce základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre študijný program História v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov sú profilové nasledovné kurzy: Dejiny staroveku, Dejiny Slovenska (2 kurzy), Všeobecné, resp. svetové dejiny (2 kurzy).