Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

učiteľstvo biológie

Špecializácia sa realizuje v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, bližšie informácie k nej nájdete na stránke PriF UK.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Morfológia rastlín, Botanika 2, Zoológia 2, Molekulová biológia a Fyziológia živočíchov a človeka 2.