Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Študijný odbor: učiteľstvo akademických predmetov

Špecifiká prípravy učiteľov anglického jazyka vyplývajú z postavenia anglického jazyka ako globálneho jazyka a takisto z pohľadu postavenia anglického jazyka v rámci európskej mobility študentov a učiteľov. Z tohto pohľadu príprava budúcich učiteľov anglického jazyka bude musieť rešpektovať požiadavky a odporúčania Spoločného európskeho rámca, Európskeho portfólia, nových učebných štandardov, osnov a katalógu požiadaviek na maturitu z cudzieho jazyka. Z tohto pohľadu bude potrebné viesť študentov k väčšej autonómnosti, tvorivosti a sebareflexii, ako aj potrebe celoživotného zdokonaľovania lingvodidaktickej bázy výučby anglického jazyka.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Teória a dejiny anglickej literatúry  17.–20. storočia, Morfológia a syntax anglického jazyka, Lexikológia anglického jazyka, Dejiny a reálie anglofónnych krajín, Fonetika a fonológia anglického jazyka.