Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

švédsky jazyk a kultúra

Profil absolventa
Absolventi študijného programu Švédsky jazyk a kultúra v rámci študijného odboru Prekladateľstva a tlmočníctva majú široké teoretické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, ovládajú komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokážu adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov, t.j. umeleckých, odborných, novinárskych a to tak v písomnej ako aj ústnej forme. Ovládajú všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie odborného a umeleckého prekladu, konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. Dosiahli vysoký stupeň jazykovej kompetencie v materinskom a cudzom jazyku, prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojili si právne a hospodárske aspekty prekladu ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia.

Teoretické vedomosti
Absolvent  2. stupňa (Mgr.) študijného programu Švédsky jazyka a kultúra má prekladateľskú spôsobilosť a spôsobilosť konzekutívneho a simultánneho tlmočníka v širokej palete odborov, má teoretické i praktické poznatky zo všetkých jazykových rovín slovenského i švédskeho jazyka ako prijímajúceho i vysielajúceho média prekladateľskej a tlmočníckej komunikácie, je schopný osvedčiť znalosť kontrastívnej lexikológie, kontrastívnej štylistiky ako aj frazeológie švédskeho a slovenského jazyka aj na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie, aplikovať teoretické lingvistické disciplíny zaoberajúce sa jednotlivými rovinami jazykového systému švédskeho jazyka v konfrontácii so slovenčinou, má veľmi dobré poznatky z metodológie translatológie, teórie a metodiky konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, teórie a metodiky odborného a umeleckého prekladu, pozná najdôležitejšie fázy vývoja  švédskej a severskej literatúry, umenia a kultúry, pozná dejiny Švédska v kontexte vývoja dejín Škandinávie, dokáže aplikovať poznatky a vedomosti v oblasti kultúrno-politického vývoja Severu.

Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent  2. stupňa (Mgr.) študijného programu Švédsky jazyka a kultúra je schopný používať lexiku rozšírenú na širokú paletu odborov, v ktorých sa predpokladá využitie švédskeho jazyka v prekladateľskej praxi, má rozvinuté znalosti o prekladateľských metódach a upevnené prekladateľské zručnosti vzťahujúce sa na konkrétnu dvojicu jazykov, t.j švédčina-slovenčina a to v rovine teoretickej ako aj praktickej, ktoré si počas magisterského štúdia rozšíril o prekladateľské zručnosti do švédskeho jazyka, dokáže uplatniť svoje translatologické schopnosti na úrovni konzekutívneho tlmočenia, osvojil si princípy simultánneho tlmočenia na širokej palete textového materiálu tak, aby sa dosiahla profesionalizácia tlmočenia zo švédskeho i do švédskeho jazyka.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti
Absolvent 2. stupňa (Mgr.) študijného programu Švédsky jazyk a kultúra ovláda na vysokej profesionálnej úrovni používanie jazykových prostriedkov v oboch jazykoch, pozná relevantné rozdiely daných kultúr, má schopnosť texty produkovať účelovo a podľa typu adresáta, efektívne a s terminologickou fundovanosťou preniknúť do špecifika rôznych vedných odborov, ovláda  prácu s aktuálnymi pracovnými prostriedkami.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Jazykové cvičenia 1-4, Severská literatúra 1-4, Fonetika švédskeho jazyka, Morfológia švédskeho jazyka, Syntax švédskeho jazyka, Lexikológia švédskeho jazyka, Prekladový seminár, Základy tlmočenia, Prekladový a tlmočnícky seminár.