Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

stredoeurópske štúdiá

Magisterský študijný program je koncipovaný ako spoločný študijný program (joint degree program) štyroch stredoeurópskych univerzít (Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Karlova v Prahe, Univerzita v Ľubľane a Jagellonská univerzita v Krakove). Jeho základná štruktúra je stanovená medzinárodnou zmluvou (Master’s Program co-operation Agreement: Central European Studies (Joint Program) uzavretou rektormi štyroch stredoeurópskych univerzít. Cieľom študijného programu je pripraviť multidisciplinárne pripravených odborníkov zameraných na stredoeurópsky jazykový areál.

Magisterský študijný program tvorí dôkladná filologická príprava zameraná na prehĺbenie znalostí minimálne z jedného slovanského jazyka stredoeurópskeho priestoru od vstupnej úrovne B2 (jazyk A – čeština, slovinčina a poľština, pre zahraničných záujemcov slovenčina ako cudzí jazyk), ku ktorému si študent volí ďalší slovanský jazyk (jazyk B) od úrovne A1, ktorý neštudoval na bakalárskom stupni (čeština, slovinčina, poľština, slovenčina ako cudzí jazyk).

Vo všetkých kurzoch zameraných na štúdium jazyka A študent získava ďalšie rozširujúce vedomosti a praktické zručnosti z vybraného jazyka s orientáciou na jeho lexikológiu, kultúru jazykového prejavu a štylistiku jazykového prejavu.

Jazyk B musí študent zvládnuť na všetkých jeho základných úrovniach (fonetika a fonológia, morfológia, syntax). V rámci základnej teoretickej prípravy študent získa rozširujúce poznatky z dejín literatúry stredoeurópskeho jazykového a kultúrneho areálu, z jazykovedy a slavistiky a rozširujúce poznatky z dejín stredoeurópskeho priestoru.

V rámci bloku povinne voliteľných predmetov študenti získavajú ďalšie poznatky z dejín a reálií študovaného jazykového a kultúrneho areálu s dôrazom na slovanské krajiny, ich literatúry a jazyky a na širšiu teoreticko-metodologickú reflexiu problematiky (kurzy z literárnej vedy, filozofie jazyka, areálovej lingvistiky, všeobecnej jazykovedy, slovanskej frazeológie a dialektológie, ekolingvistiky a pod.). Každý študent študijného programu absolvuje minimálne jeden semester na jednej z partnerských univerzít podľa vlastného výberu.

Podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho študijného programu v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, v rámci ktorého uchádzač absolvoval kurzy v rozsahu minimálne piatich semestrov z jedného z profilových jazykov (čeština, poľština, slovinčina, zahraniční záujemcovia zo slovenčiny ako cudzieho jazyka) na úrovni B2 alebo certifikát o jazykovej skúške z daného jazyka potvrdzujúci úroveň B2.

Absolvent môže uplatniť ako kultúrny osvetový pracovník v rámci štátnej správy a samosprávy; v styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím, ako prekladateľ, pracovník v diplomatických službách a ako všestranný odborník na stredoeurópsky priestor.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre študijný program stredoeurópske štúdiá to budú vybrané kurzy v rozsahu piatich semestrov (slovanský jazyk 1 - 5) z jedného z profilových jazykov (čeština, poľština, slovinčina, zahraniční záujemcovia zo slovenčiny ako cudzieho jazyka).