Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

španielsky jazyk a kultúra

Študijný odbor:  prekladateľstvo a tlmočníctvo

Štúdium má pragmatické zameranie a skladá sa z troch skupín študijných predmetov:

A) Translatológia: umelecký preklad zo španielskeho jazyka, odborný preklad  zo španielskeho jazyka (texty z oblasti spoločenských a prírodných vied; právne, administratívne a ekonomické texty), konzekutívne a simultánne a tlmočenie z/do španielčiny, audiovizuálny preklad, preklad do španielskeho jazyka.

B) Jazyková kompetencia: terminológia, štylistika španielskeho jazyka, pragmalingvistika, hovorový jazyk a slang.

C) Kultúra: reálie (politická a spoločenská situácia, verejné inštitúcie, súčasná literatúra, kinematografia, hudba, atď.) Španielska a ostatných hispanofónnych krajín.

Študent má čiastočne možnosť voľby orientovať sa prednostne buď na preklad (odborný alebo umelecký) alebo na tlmočenie, podľa vlastných dispozícií.

Absolventi sa  môžu uchádzať o zamestnanie  v najrôznejších spoločenských  inštitúciách, v diplomacii, v redakciách a vydavateľstvách, v súkromnom sektore (domáce i zahraničné firmy), rozhodnúť sa pre slobodné povolanie tlmočníka, resp. prekladateľa a po náležitej praxi a odbornom zaškolení sa uchádzať o registráciu za súdneho prekladateľa/ tlmočníka. Po absolvovaní pedagogického minima môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti školstva.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Španielsky jazykový systém, Literatúra Španielska a Hispánskej Ameriky, Proseminár z tlmočenia a prekladu.