Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

sociológia

Absolventi študijného programu Sociológia (2. stupeň) sú pripravovaní na zvládnutie teoretických a metodologických postupov skúmania sociálnych javov a analýzy aktuálnych sociálnych problémov na úrovni Slovenska, jeho regiónov, ako aj inštitúcií a organizácií na Slovensku. Získané znalosti sú následne rozšírené o medzinárodné súvislosti a tak umožňujú absolventom analyzovať vybrané sociálne problémy a javy v komparatívnom kontexte. Tieto poznatky a zručnosti majú doplnené o poznatky z ďalších špecializovaných sociologických disciplín. Majú schopnosť samostatne navrhovať koncepčnú aplikáciu teoretických poznatkov v činnosti verejnej správy, v súkromnom i neziskovom sektore. Dokážu samostatne analyzovať zvolený sociálny problém, navrhnúť jeho riešenie alebo charakterizovať jeho vývin v relevantnom kontexte. Majú schopnosť navrhovať a riešiť projekty sociálneho výskumu, rozvoja obcí a regiónov a rozvoja organizácií na úseku práce s ľudskými zdrojmi. Nadobudnuté poznatky a zručnosti dokážu adekvátne uplatniť v práci s ľuďmi a sociálnymi skupinami vyžadujúcimi osobitný prístup. Dokážu samostatne navrhnúť, realizovať a viesť projekty v organizáciách, ktorých predmetom činnosti je zbieranie, spracovanie a využívanie informácií o sociálnych procesoch, vývoji ponuky a dopytu v rôznych segmentoch trhu, public relations alebo medziľudských vzťahoch.

Počas štúdia sociológie študenti pracujú s cudzojazyčnými textami, najmä v anglickom jazyku, preto sa na magisterskom stupni štúdia predpokladá  dobrá znalosť anglického jazyka, aspoň v pasívnej forme.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Sociologická teória 4, 5, Metódy sociologického výskumu 3, 4, Sociologické teórie 20. storočia, Výskumný projekt.