Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

slovenský jazyk a literatúra

Odbor Slovenský jazyk a literatúra sa realizuje ako

1. magisterské (dvojročné) dvojodborové učiteľské štúdium v kombinácii s inými špecializáciami učiteľstva akademických predmetov (po absolvovaní príslušnej kombinácie v bakalárskom programe),

2. magisterské (dvojročné) jednoodborové štúdium v dvoch programoch:

2.1 v programe odbornom filologickom (po absolvovaní jednoodborového programu Slovenský jazyk a literatúra, dvojodborového učiteľského štúdia v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou, dvojodborového prekladateľského štúdia v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou),

2.2 v programe učiteľskom konverznom (po absolvovaní jednoodborového programu Slovenský jazyk a literatúra, dvojodborového prekladateľského štúdia v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou).

Realizáciu týchto študijných programov zabezpečujú Katedra slovenského jazyka a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy.

Obsah jednoodborového štúdia slovenského jazyka v odbornom filologickom programe na magisterskom stupni tvoria povinné kurzy zamerané na moderné pragmaticko-komunikačne orientované jazykovedné disciplíny a metodologické kurzy smerujúce k zavŕšeniu jazykovednej erudície jednoodborového slovakistu: Štylistika slovenského jazyka, Filozofia jazyka, Používanie jazyka, Interpretačná explanácia, Vedecko-výskumná prax, Lingvistická metodológia, Česko-slovenské vzťahy a povinné literárnovedné disciplíny: Slovenská literatúra 20. storočia 1 – 3, Súčasná slovenská literatúra, Literárna veda.

Štúdium vo všetkých typoch magisterských programov je doplnené súborom povinne voliteľných lingvistických kurzov (Dynamické tendencie v slovenčine, Súčasné trendy v jazykovede, Textová lingvistika, Nárečia a tradičná kultúra, Lingvistická sémantika, Štylistická interpretácia textu, Čeština a slovenčina, Moderné koncepcie vo vyučovaní slovenského jazyka) a povinne voliteľných kurzov z oblasti literárnej histórie, literárnej vedy, literárnej kritiky a historiografie, interpretácie umeleckého textu, ako aj z oblasti literárnej genológie a historickej poetiky. Z týchto kurzov si študenti vyberajú na základe vlastného záujmu a podľa vopred stanovených pravidiel z aktuálnej ponuky oboch katedier. Výberovo sa prednášajú aj Kapitoly zo svetovej literatúry, Historická a areálová lingvistika a ďalšie kurzy podľa aktuálnej ponuky. Študenti sa môžu zúčastniť aj na odbornej exkurzii.

Po získaní úplného vysokoškolského vzdelania v odbornom filologickom programe sa absolvent môže uplatniť ako vedeckovýskumný pracovník v oblasti jazykovedy a literárnej vedy, redaktor vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov, autor alebo moderátor kultúrnych programov (televíznych, rozhlasových a iných), pracovník reklamných agentúr a pod.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre študijný program Slovenský jazyk a literatúra v jednoodborovom štúdiu sú profilové nasledovné kurzy: Slovenská morfosyntax v jazykovom systéme, Pragmatická lexikológia, Kapitoly zo všeobecnej jazykovedy, Teória literatúry, Dejiny slovenskej literatúry 1, 2.