Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

slovenský jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Odbor Slovenský jazyk a kultúra sa realizuje ako magisterské (dvojročné) štúdium v kombinácii s inými jazykovými špecializáciami prekladateľstva a tlmočníctva (podľa absolvovaného bakalárskeho programu).

Realizáciu študijného programu zabezpečujú Katedra slovenského jazyka a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy.

Náplň štúdia tohto odboru je rozdelená na jazykovú a literárnu časť:  

1. Obsah jazykovej časti štúdia tvoria povinné kurzy zamerané na moderné pragmaticko-komunikačne orientované disciplíny: Slovenská štylistika, Jazyková kultúra a jazyková politika, Slovenský jazyk a kultúra.

Povinne voliteľné kurzy (Terminológia, Čeština a slovenčina, Dynamické tendencie v slovenčine, Súčasné trendy v jazykovede, Vybrané kapitoly zo všeobecnej jazykovedy) ponúkajú možnosť prehĺbiť a rozšíriť si teoretické i praktické poznatky z  lingvistických disciplín absolvovaných v bakalárskom stupni štúdia.

2. Obsah literárnej časti štúdia tvoria povinné literárnovedné a translatologické disciplíny: Slovenská literatúra 20. storočia a preklad 1 – 3, Súčasná slovenská literatúra a preklad.  

Štúdium je doplnené súborom povinne voliteľných kurzov z dejín umeleckého prekladu a medziliterárnych vzťahov, literárnej histórie, literárnej vedy, literárnej kritiky a historiografie, interpretácie umeleckého textu, ako  aj z oblasti literárnej genológie a historickej poetiky.

Z povinne voliteľných kurzov si študenti vyberajú na základe vlastného záujmu a podľa vopred stanovených pravidiel z aktuálnej ponuky oboch katedier. Výberovo sa prednášajú aj dejiny svetovej poézie, prózy a drámy,  študenti sa môžu zúčastniť aj na odbornej exkurzii. Do ponuky výberových kurzov patrí aj seminár z kreatívneho písania a textológia.

Súčasťou štúdia v uvedenom programe sú aj translatologicky zamerané kurzy (Teória a prax umeleckého prekladu, Kritika prekladu, Praxeológia prekladu a tlmočenia, Úvod do práva a právnej terminológie) a prekladateľská prax.

Absolvent sa môže uplatniť ako prekladateľ a tlmočník v rôznych oblastiach (v administratívno-právnej, diplomatickej oblasti alebo v oblasti publicistiky a literatúry), ako redaktor vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov, či vedeckovýskumný pracovník v oblasti porovnávacej jazykovedy a literárnej vedy.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Slovenská gramatika 1, Lexikológia slovenského jazyka, Teória literatúry, Dejiny slovenskej literatúry 1, 2.