Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

slovanské štúdiá

Študijný odbor: slovanské jazyky a literatúra

Magisterský študijný program Slovanské štúdiá má charakter filologického štúdia širšieho slavistického zamerania. Svojím obsahom nadväzuje na rovnomenný bakalársky študijný program a je koncipovaný so zámerom vychovať pre spoločenskú prax odborníkov s náležitým prehľadom o dejinných, ako aj o aktuálnych spoločensko-politických súvislostiach v jednotlivých slovanských krajinách (Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko, Slovinsko, Srbsko). Jeho výnimočnosť spočíva v možnosti výberu dvoch z piatich identicky koncipovaných blokov konkrétnych jazykových areálov (bulharský, chorvátsky, poľský, slovinský, srbský).

Predmety študijného programu sú zostavené tak, aby absolvent adekvátne komunikoval v oblasti všetkých jazykových štýlov (umeleckých, odborných, novinárskych, reklamných), či už v písomnej alebo ústnej forme. V rámci povinných predmetov študent získava rozširujúce poznatky o vývine slovanských jazykov a literatúr. Povinne voliteľné predmety sa zameriavajú na získanie praktických jazykových kompetencií, rozvoj prekladateľských zručností so zameraním na odbornú i umeleckú prax a získanie hlbších vedomostí o dejinných a kultúrnych súvislostiach konkrétnych slovanských areálov.

Absolvent magisterského študijného programu Slovanské štúdiá dosiahne vysoký stupeň jazykovej kompetencie v dvoch zvolených slovanských jazykoch (úroveň C2). Dokáže analyticky uvažovať o slovensko-slovanských porovnávacích témach v rámci študovaného odboru, ako aj v širšom slovanskom kontexte.

Študenti si počas celého štúdia upevňujú a rozvíjajú praktické jazykové znalosti pod vedením zahraničných lektorov. Počas štúdia môžu absolvovať v jednotlivých slovanských krajinách mesačný letný jazykový kurz alebo (viac)semestrálny pobyt, ktoré sa každoročne realizujú prostredníctvom štipendia MŠ SR, resp. s príspevkom európskych programov na podporu mobility (CEEPUS, Erasmus+).

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie prakticky vo všetkých oblastiach kultúry (redakcie, vydavateľstvá, masmédiá, spoločenské a kultúrne ustanovizne). Môžu sa uplatniť ako pracovníci zastupiteľských úradov, ako zamestnanci medzinárodných obchodných inštitúcií, domácich a zahraničných agentúr, spoločenských organizácií, cestovných kancelárií, v hospodárskej a podnikateľskej sfére, v štátnej správe, v treťom sektore, v mimovládnych organizáciách a pod.

Podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho študijného programu v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Zahraniční záujemcovia predložia certifikát o jazykovej skúške z jedného z profilových jazykov (bulharčina, chorvátčina, poľština, slovinčina, srbčina) potvrdzujúci úroveň B2.

Na magisterský študijný program slovanské štúdiá budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru kurzov uchádzačom absolvovaného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane.