Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ruský jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Obsahom štúdia sú praktický ruský jazyk a teoretické lingvistické, literárnovedné a kulturologické disciplíny zaoberajúce sa konfrontačným štúdiom jednotlivých jazykových rovín ruštiny najmä z translatologického aspektu, dejinami ruskej literatúry a kultúry. Profilujúcou zložkou štúdia sú všeobecné teoretické translatologické disciplíny, ako aj teória a prax prekladu a tlmočenia (simultánneho i konzekutívneho) z ruštiny do slovenčiny a naopak. Študenti majú možnosť rozšíriť si štúdium o voliteľné kurzy z iných odborov.

Absolvent magisterského stupňa (Mgr.) študijného programu si prehĺbi teoretické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, ovláda komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokáže adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov, pozná postupy a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho ako aj simultánneho tlmočenia. Absolventi sa uplatňujú ako profesionálni prekladatelia a tlmočníci vo všetkých oblastiach (štátna správa, ekonomika, politika, kultúra).

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Ruská literatúra 20.-21. storočia 2, Základný kurz konzekutívneho tlmočenia 2, Syntax ruského jazyka.