Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ruské a východoeurópske štúdiá

Absolvent magisterského stupňa si ďalej prehĺbi aktívnu znalosť ruského jazyka, získa základnú znalosť jedného neslovanského jazyka areálu (fínčina, gréčtina, litovčina, maďarčina, rumunčina alebo turečtina), oboznámi sa s poznatkami spoločenskovedných disciplín, ktoré sa dotýkajú študovaného areálu (politológia, filológia, etnológia, história, kulturológia). Je schopný pracovať ako špecialista na areál strednej, juhovýchodnej a východnej Európy a udržiavať kontakt s najnovšími vývojovými trendmi vo svojom odbore. Uplatní sa vo vedúcich pozíciách v rozličných sférach národného hospodárstva, vo vede a výskume, v kultúrnych inštitúciách, štátnej správe i v treťom sektore.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Východná Európa: Krajiny a ľudia 1, Jazykové cvičenia z ruského jazyka 6, Dejiny a kultúra Ruska 1, Dejiny a kultúra Ruska 2.