Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

rumunský jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Štúdium má pragmatické zameranie a skladá sa z troch skupín študijných predmetov:

A/ Translatológia: umelecký preklad z rumunského jazyka, odborný preklad z rumunského jazyka (ekonomické, právne, administratívne texty), konzekutívne a silmultánne tlmočenie z/do rumunčiny.

B/ Jazyková kompetencia: terminológia, frazeológia rumunského jazyka, preklad do rumunského jazyka, preklad a analýza odborných a umeleckých textov do slovenčiny.

C/ Kultúra: reálie Rumunska (politická a spoločenská situácia, verejné inštitúcie, súčasná literatúra, kinematografia, rumunsko-slovenské kultúrne vzťahy), vybrané kapitoly zo súčasnej rumunskej literatúry.

Študent má čiastočne možnosť voľby orientovať sa prednostne na preklad (umelecký a odborný) alebo na tlmočenie, podľa vlastných dispozícií.

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie v rôznych spoločenských inštitúciách, v diplomacii, vo vydavateľstvách, v súkromnom sektore (v domácich aj zahraničných firmách), môžu vykonávať slobodné povolanie tlmočníka, resp. prekladateľa, príp. po náležitej praxi a odbornom zaškolení sa môžu uchádzať o registráciu súdneho prekladateľa a tlmočníka.

Na otvárané magisterské študijné programy v nasledujúcom akademickom roku budú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, predstavujúce základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Morfológia rumunského jazyka, Syntax rumunského jazyka, Lexikológia rumunského jazyka, Rumunská literatúra, Konzekutívne tlmočenie.