Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

religionistika

Religionistika je humanitná veda, ktorá sa zaoberá náboženstvami, kultom, rituálmi a mytológiami celého sveta. Skúma náboženstvo ako špecifický fenomén, ktorý je vlastný ľudstvu na všetkých stupňoch vývoja. Religionistika skúma náboženstvo ako skutočnosť historickú, kultúrnu, sociálnu a psychologickú. Tento odbor nesúvisí s teológiou, zaoberá sa náboženstvami celého sveta rovnocenne a navzájom ich porovnáva. Náboženstvo je pre religionistiku predmetom vecného vedeckého skúmania. Toto skúmanie má na jednej strane teoreticko-historický rozmer, pri ktorom sa skúmajú predovšetkým posvätné texty a záznamy a na druhej strane empiricko-antropologický rozmer, pri ktorom sa náboženské prejavy skúmajú priamo v teréne.

Súčasťou štúdia religionistiky   sú základy religionistických koncepcií, dejiny religionistiky, jej metodológia a pomocné disciplíny. Študenti získajú rozširujúce a špecializované vedomosti o jednotlivých svetových náboženských systémoch, spoznajú jednotlivé modely prístupov k náboženstvu a prehĺbia svoje znalosti o súčasnej problematike náboženstva a jeho funkcii v modernej spoločnosti.

Študenti majú možnosť špecializovať sa na vybranú náboženskú tradíciu a majú možnosť aktívne sa podieľať na odbornej činnosti pracoviska.

Absolventi religionistiky sa môžu uplatniť v rôznych oblastiach vedy, v múzeách, v školstve, štátnej správe a v rôznych kultúrnych inštitúciách.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru kurzov uchádzačom absolvovaného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane.