Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

psychológia

Štúdium psychológie je koncipované ako jednoodborové, bakalárske a magisterské štúdium v trvaní troch a dvoch rokov. Študentom poskytuje základné poznatky z teórie psychológie, najmä všeobecnej psychológie vývinovej psychológie, psychológie osobnosti, sociálnej psychológie, biopsychológie a psychologickej metodológie. Vo vyšších ročníkoch je štúdium orientované viac na vedomosti a praktické zručnosti z aplikovaných psychologických disciplín, ako sú klinická psychológia, pracovná psychológia, poradenská psychológia, sociálna aplikovaná psychológia, pedagogická a školská psychológia.

Štúdium psychológie je charakterizované pomerne veľkým interdisciplinárnym prenikom. Od uchádzača sa preto očakávajú zodpovedajúce predpoklady. Na jednej strane sa tieto predpoklady prekrývajú s tými, ktoré sú potrebné pre štúdium prírodovedných disciplín, ako je štatistika, či fyziológia, a na druhej strane s tými, ktoré vyžaduje štúdium filozofických a spoločenskovedných disciplín, ako sú jazyky, filozofia, sociológia a pod. Navyše, s ohľadom na budúce profesionálne pôsobenie, sú nevyhnutné isté osobnostné predpoklady uchádzača, najmä jeho osobná integrita, komunikačné schopnosti a schopnosť empatie. Štúdium psychológie sa neodporúča ako prostriedok „ vlastnej psychoterapie“. Študijný program psychológie neobsahuje žiadne ezoterické disciplíny, ani psychotroniku.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači na základe prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška bude orientovaná na komprehenzívne otestovanie poznatkov z psychológie, ktoré poslucháč získal v priebehu bakalárskeho štúdia odboru. Skúška má charakter testu „multiple choice“ (jednej správnej odpovede zo štyroch, alebo piatich alternatív).

Odporúčaná literatúra: viď literatúra z kurzov bakalárskeho štúdia psychológie Katedry psychológie FiF UK. (https://fphil.uniba.sk/uploads/media/IL_PREDMETOV_boPS_2018_2019.PDF).

 

Ukážka modelového testu:

1/ Patopsychológia je
Psychológia telesne, zmyslovo a mentálne postihnutých
Psychológia psychicky chorých
Psychológia domácich miláčikov / pets /
Patológia u subhumánnych druhov

2/ Medzi kritéria abnormality nepatrí
Tvorivosť
Subjektívne utrpenie
Strata kontroly
Diskomfort pozorovateľa     

3/ Ak sa dieťa, ktoré vedelo veľmi dobre jazdiť na kolobežke naučí jazdiť na bicykli rýchlejšie (skôr) než iné deti, ide o:
Transfer
Interferenciu
Signálnu detekciu
Abstrakciu a generalizáciu schopností

4/ Čo zisťuje test sémantického výberu?
Ašpirácie
Hodnoty
Postoje
Osobnostné vlastnosti

5/ Vygotskij skúmal vývin
Kognitívnych štruktúr
Osobnosti a správania
Sebapoňatia
Vyšších psychických funkcií