Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

portugalský jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Štúdium má pragmatické zameranie a skladá sa z troch skupín študijných predmetov:

A) Translatológia: umelecký preklad z portugalského jazyka, odborný preklad  z portugalského jazyka (texty z oblasti spoločenských a prírodných vied; právne, administratívne a ekonomické texty), konzekutívne a simultánne tlmočenie z/do portugalčiny, nácvik prekladu do portugalského jazyka.

B) Jazyková kompetencia: terminológia, frazeológia, štylistika portugalského jazyka, analýza odborných a umeleckých textov.

C) Kultúra: reálie (politická a spoločenská situácia, verejné inštitúcie, súčasná literatúra, kinematografia, hudba, atď.) Portugalska a ostatných lusofónnych krajín.

Študent má čiastočne možnosť voľby orientovať sa prednostne buď na preklad (odborný alebo umelecký) alebo na tlmočenie, podľa vlastných dispozícií. 

Absolventi  sa  môžu  uchádzať  o  zamestnanie  v  najrôznejších  spoločenských  inštitúciách, v diplomacii, v redakciách a vydavateľstvách, v súkromnom sektore (domáce i zahraničné firmy), rozhodnúť sa pre slobodné povolanie tlmočníka resp. prekladateľa a po náležitej praxi a odbornom zaškolení sa uchádzať o registráciu za súdneho prekladateľa/tlmočníka.

Po absolvovaní pedagogického minima  môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti školstva.

Na otvárané magisterské študijné programy v nasledujúcom akademickom roku budú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, predstavujúce základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Morfológia portugalského jazyka, Syntax portugalského jazyka, Lexikológia portugalského jazyka, Portugalská literatúra, Základy odborného prekladu.