Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

politológia

Katedra politológie bola založená v roku 1990 ako prvé vedecko­pedagogické politologické pracovisko na Slovensku. V súčasnosti ponúka plne akreditované programy v prvom bakalárskom (Bc.), druhom magisterskom (Mgr.) a doktorskom (PhDr.) i treťom doktorandskom (PhD.) stupni vysokoškolského štúdia. Na katedre je možné získať komplexné politologické vzdelanie s orientáciou v takých disciplínach, ako sú politický systém Slovenska, komparatívna politológia, európska integrácia a medzinárodné vzťahy, teórie a metódy spoločenskovedného výskumu a dejiny politického myslenia. Katedra taktiež ponúka špecializované kurzy v oblasti teórií demokracie a demokratizácie, politiky vo východnej i západnej Európe, v USA a ďalšie. Naše univerzitné štúdium politiky sa neorientuje na prípravu budúcich politikov, ale na systematické skúmanie politického života na domácej aj európskej scéne, ktoré umožňuje identifikovať hodnoty a predpoklady, ktoré stoja za politickými tvrdeniami a argumentmi. Dôraz kladieme najmä na rozvoj schopnosti konštruktívne a tvorivo rozmýšľať o tom, kde a ako chcete prispieť k rozvoju rozličných organizácií a inštitúcií.

Väčšina kurzov počas štúdia pracuje s najnovšími publikáciami a učebnicami v angličtine. U študentov sa preto predpokladá veľmi dobrá pasívna znalosť anglického jazyka, pričom získavajú schopnosť pracovať s odbornou terminológiou v cudzom jazyku a prístup k najnovším výsledkom výskumu na medzinárodnej úrovni.

Možnosti uplatnenia absolventa

Vďaka dôrazu na rozvoj analytických schopností naši absolventi nie sú viazaní na úzku špecializáciu, naopak vďaka ich dôslednej príprave pre široké spektrum činností majú o nich záujem zamestnávatelia z rozličných sektorov, od verejnej správy na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni, tlačené a elektronické médiá, mimovládneho sektoru, cez poisťovne, banky a iné zahraničné firmy až po pozície na univerzitách a vo výskumných inštitúciách, ako i v súkromnom sektore. Nech sa rozhodli pre akýkoľvek sektor, štúdium im poskytlo také predpoklady a zručnosti, ktoré im umožnili adaptovať sa na požiadavky zvolenej profesie .

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru kurzov uchádzačom absolvovaného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane.