Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

pedagogika

Magisterský študijný program v odbore Pedagogika je druhým stupňom štúdia pedagogiky. Štúdium trvá dva roky a vytvára predpoklady pre osvojenie si teoretických vedomostí a praktických spôsobilostí z oblasti pedagogického poradenstva, sociálnej pedagogiky a predškolskej výchovy.

Študenti magisterského študijného programu pedagogiky získajú vedomosti zo základných a aplikovaných pedagogických vedných disciplín v rámci povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ako je napríklad Pedagogická diagnostika, Metodológia pedagogických vied, Sociálna pedagogika, Pedagogické poradenstvo, Predškolská pedagogika, Sociálna patológia a prevencia, Školský manažment, Multikultúrna výchova, Základy andragogiky, Právna výchova pre sociálnych pedagógov, Dieťa ako obeť násilia, Vybrané problémy socializácie a výchovy dospievajúcich, Arteterapeutické techniky v poradenstve alebo Pedagogická prevencia závislostí.

Absolventi magisterského štúdia pedagogiky majú poznatky o systémových procesoch edukácie, o ich kvalite a efektívnosti, dokážu identifikovať, analyzovať a riešiť problémy pedagogickej praxe, poskytovať služby pedagogického poradenstva a samostatne realizovať aplikovaný edukačný výskum. Sú pripravení uplatniť sa ako vysoko kvalifikovaní profesionálni vychovávatelia, sociálni pedagógovia, pedagogickí poradcovia, pedagógovia voľného času, výskumní a riadiaci pracovníci. Priestor pre uplatnenie sa majú v štátnych a súkromných školách, školských zariadeniach, voľnočasových zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, ako aj mimovládnych organizáciách.

Magisterský stupeň štúdia pedagogiky vytvorí predpoklady na pokračovanie v doktorandskom stupni.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre študijný program Pedagogika v jednoodborovom štúdiu sú profilové nasledovné kurzy: Filozofia výchovy, Metodológia pedagogických vied, Všeobecná didaktika, Ontogenetická psychológia, Teória výchovy, Moderné pedagogické teórie.