Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

nemecký jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Štúdium magisterského stupňa študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v rámci študijného programu 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo pripravuje na výkon povolania profesionálneho tlmočníka a  prekladateľa. Tlmočnícky trh sa v súčasnosti vyznačuje vysokou mierou náročnosti, konkurenčným prostredím s dôrazom na široký tematický záber, kvalitu a flexibilitu. V rámci translatologického bloku sa študenti vzdelávajú v oblasti konzekutívneho a simultánneho tlmočenia, osvojujú a prehlbujú si kľúčové tlmočnícke zručnosti ako krátkodobá pamäť, prekódovanie medzi jazykmi, sebakontrola vlastného cieľového textu a rétorické schopnosti. Odborné prekladateľské kompetencie zahŕňajú predovšetkým prácu s terminológiou, bezekvivalentnými reáliami, štylistickými aspektmi odborných textov a modernými prekladateľskými pomôckami (softvér CAT) a sú aj cieľom odborných prekladových kurzov, tvoriacich spolu s modernou nemeckou, rakúskou a švajčiarskou literatúrou jadro prekladateľského magisterského štúdia. Významnú úlohu zohrávajú aj kurzy umeleckého prekladu, zamerané na prácu s umeleckým textom, zvládnutie štandardných kreatívnych prekladateľských stratégií pri tvorbe kvalitného umeleckého prekladu. Súčasťou prípravy na povolanie tlmočníka a prekladateľa je aj tlmočnícka a prekladateľská prax študentov.  Povinne voliteľné predmety ponúkajú možnosť rozšíriť si prehľad o rôzne kultúrnohistorické a interkultúrne aspekty.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy bakalárskeho štúdia: Lingvistika 1 (morfológia nemeckého jazyka), Lingvistika 2 (syntax nemeckého jazyka), Preklad a tlmočenie 1 a 2, Dejiny nemeckej literatúry 1, 2 a 3 (18., 19. a 20. storočie), Miesta pamäti v nemecky hovoriacich krajinách