Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

muzikológia

Muzikológia je odbor, ktorý skúma z teoretického, historického a systematického hľadiska znejúcu, písomne fixovanú, šírenú a spoločensky recipovanú hudbu v jej historických, regionálnych a druhovo-žánrových podobách. Je jedným z najstarších odborov na Filozofickej fakulte UK (prednáša sa od roku 1921). V súčasnosti zabezpečuje Katedra hudobnej vedy FiF UK študijné programy Muzikológia na 3 stupňoch – bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Vyučuje sa najmä: a) historická muzikológia (dejiny európskej a slovenskej hudby, ale tiež dejiny hudobného divadla, populárnej hudby a jazzu), b) systematická hudobná veda (hudobná akustika, hudobná psychológia a sociológia, náuka o hudobných nástrojoch atď.), c) hudobná teória a analýza a d) etnomuzikológia. Dôležitou súčasťou štúdia sú praktické hudobné predmety (Collegium musicum, hra partitúr) a odbory praktického využitia muzikologického vzdelania (hudobná publicistika, hudobná muzeológia, koncertná a operná dramaturgia, hudobný manažment). O prijatie na dvojročné magisterské štúdium Muzikológie sa môžu uchádzať absolventi bakalárskych programov v rámci odborov Dejiny a teórie umenia, Hudobné umenie, Učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov a štúdia bakalárskeho programu Integratívne štúdiá hudby.

Organizácia štúdia

V priebehu dvojročného magisterského štúdia študijný program Muzikológia obsiahne:

- komplexný prehľad vývoja svetovej i slovenskej hudby a hudobnej kultúry od najstarších čias po súčasnosť, vrátane rôznosti historiografických metód, povedomia metodologických problémov a znalosti metód analýzy, dokumentácie a prezentácie;
- rozvinutie poznatkov z hudobno-teoretických disciplín smerujúce k samostatnej analýze a interpretácii hudby;
- prehĺbenie poznatkov z jednotlivých disciplín systematickej hudobnej vedy, etnomuzikológie, problematiky hudobného divadla, populárnej hudby a jazzu;
- samostatnú prácu vedeckého charakteru, ústiacu do výstupov v podobe seminárnych prác a magisterskej práce;
- niektoré dôležité odbory praktického využitia muzikologického vzdelania (hudobná publicistika, hudobná muzeológia, koncertná a operná dramaturgia, hudobný manažment).

Uplatnenie absolventov v praxi

Absolvent magisterského štúdia Muzikológie má možnosť:
- pokračovať v treťom, doktorandskom stupni štúdia študijného programu Muzikológia;
- pracovať ako samostatný odborný pracovník v oblasti
   a) vedy a výskumu (múzeá, archívy, vedecké knižnice),
   b) po získaní pedagogickej spôsobilosti vyučovať na stredných (konzervatóriá, gymnáziá), resp. vysokých školách (FiF UK, pedagogické fakulty, VŠMU, AU),
   c) masmediálnej praxe (odborná publicistika a redaktorská, resp. dramaturgická práca),
   d) kultúrnych inštitúcií, občianskych združení a súkromných subjektov (ako dramaturg, vydavateľ, dokumentarista, projektový manažér v agentúrach a organizáciách tretieho sektora),
   e) regionálnej a miestnej kultúry (miestne knižnice, domy kultúry, regionálne centrá, orgány samosprávy).

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači na základe prijímacej skúšky zameranej na hudobnú teóriu a dejiny hudby.

 

Základná literatúra

Burlas, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia. Žilina, Žilinská univerzita 2006.
Elschek, Oskár: Hudobná veda súčasnosti. Bratislava, Veda 1984.
Elschek, Oskár (ed.): Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava, Asco art & science 1996.
Filip, Miroslav: Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava, Národné hudobné centrum 1998.
Hrčková, Naďa: Dejiny hudby I–VI. Bratislava, Orman (zv. I, 2003), Ikar (ostatné zväzky, od 2005).

 

Odporúčaná literatúra

Abraham, Gerald: Stručné dejiny hudby. Bratislava, Hudobné centrum 2003.
Burlas, Ladislav: Slovenská hudobná moderna. Bratislava, Obzor 1983.
Kresánek, Jozef: Hudobná historiografia. Bratislava, Univerzita Komenského 1992.
Múdra, Darina: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku ll. Bratislava, Hudobný fond 1993.
Rybarič, Richard: Vývoj európskeho notopisu. Bratislava, Opus 1982.
Rybarič, Richard: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku l. Bratislava, Opus 1984.
Taruskin, Richard: The Oxford History of Western Music (6 zv.). New York, Oxford University Press 2005.

 

Prijímacia skúška – modelové príklady otázok

1. Menujte dve významné rukopisné hudobné pamiatky zo 17. storočia z územia Slovenska.

2. Menujte jedného významného svetového dirigenta 20. storočia, resp. súčasnosti, ktorý sa venuje tzv. historicky poučenej interpretácii starej hudby.

3. Stručne (cca. 1–2 vety) vysvetlite nasledujúce pojmy:
cantus firmus
anhemitonická pentatonika
ambitus

4. Kto boli títo ľudia a v ktorom storočí žili a pôsobili?
Clément Janequin
Václav Talich
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

5. Analyzujte ukážku podľa pokynov.

Určite akordické tvary na označených miestach v riadku „akordy“ podľa príkladu.
Určite tóninu:  __________
Určite harmonické stupne na označených miestach v riadku „stupne“ podľa príkladu. 

Bach, „Jesu, meiner Seele Wonne“