Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

muzeológia a kultúrne dedičstvo

Magisterský program muzeológia a kultúrne dedičstvo nadväzuje na bakalárske štúdium muzeológie, ktoré svojím zameraním vytvára základný priestor pre uplatnenie absolventov predovšetkým ako kurátorov historických, umelecko-historických a etnografických zbierok a múzejných pedagógov. Absolventi magisterského štúdia muzeológie a kultúrneho dedičstva si osvoja rozširujúce teoretické i praktické poznatky z odboru s dôrazom na teoretické znalosti všeobecnej a špecializovanej muzeológie, múzejnej a galerijnej pedagogiky, metamuzeológie, výstavníctva a múzejnej komunikácie a prezentácie (príprava a tvorba výstav), ale i úvod do konzervačných a reštauračných techník, do ochrany kultúrneho dedičstva, manažmentu a marketingu kultúrnych inštitúcií a vybraných oblastí etnografie (materiálna kultúra), histórie v širšom stredoeurópskom kontexte, archívnictva a dejín umenia. Absolventi štúdia 2. stupňa (Mgr.) majú prehĺbené znalosti z teórie, ale tiež praxe v pamäťových inštitúciách (60 dní praxe počas štúdia), precizujú odbornú terminológiu, svojimi odporúčaniami sa môžu podieľať na skvalitnení legislatívnej tvorby v oblasti celej ochrany kultúrneho dedičstva. Vzhľadom na svoje vedomosti z oblasti teoretickej muzeológie, ale i organizácie a riadenia múzeí a správy kultúrneho dedičstva sú využiteľní ako odborní, ale i riadiaci pracovníci v kultúrno-historických múzejných, galerijných, pamiatkových, ako i v riadiacich inštitúciách štátnej správy a samosprávy a v masmédiách v oblasti kultúry v širšom slova zmysle. Koncepcia 2. stupňa štúdia muzeológie prioritne pripravuje pre múzeá a galérie najmä odborných kurátorov, a múzejných pedagógov.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru kurzov uchádzačom absolvovaného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane.