Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

marketingová komunikácia

Marketingová komunikácia je integrálnou zložkou ekonomického i spoločenského systému modernej spoločnosti. Potreba odbornej prípravy pracovníkov reklamy, public relations, sponzoringu a ďalších súčastí marketingovej komunikácie je pre začlenenie SR do spoločenstva EÚ nevyhnutnou.

Základné disciplíny magisterského štúdia tvoria nasledovné disciplíny:
- Teória a prax marketingovej komunikácie (súčasná podoba a súčasti integrovanej marketingovej komunikácie)
- Dejiny umenia (vývoj výtvarného umenia od najstaršieho obdobia po gotiku)
- Slovenský jazyk (žánre - praktikum)
- Manažment marketingovej komunikácie (manažment ako proces a manažment ako veda, myšlienkové prúdy manažmentu, funkcie manažmentu, aplikácia všeobecných zásad manažmentu na mediálnu oblasť)
- Psychológia a sociológia marketingovej komunikácie (základné informácie o pôsobení propagačných prostriedkov na psychiku príjemcu a možnostiach merania tohto vplyvu, metódy a techniky výskumu reklamy)
- Ekonomické aspekty riešenia kampaní marketingovej komunikácie.

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zastávať post riadiaceho pracovníka v oblasti marketingovej komunikácie, t. j. v reklamnej agentúre, resp. PR a pod. Absolvent štúdia má na vysokej úrovni ovládať nielen proces tvorby propagačného prostriedku, ale i kampane marketingovej komunikácie komplexne. Získava základy odbornosti príbuzných disciplín (psychológia, sociológia, lingvistika, ekonómia, a pod.). Absolvent magisterského štúdia navrhuje a realizuje rozsiahle marketingovo komunikačné riešenia, vykonáva výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dokáže riadiť tímy pracovníkov v oblasti MK, samostatne pripravovať veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia v oblasti integrovanej marketingovej komunikácie.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači na základe prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška bude orientovaná na otestovanie poznatkov z kľúčových disciplín získaných poslucháčmi v priebehu bakalárskeho štúdia. Ide primárne o tieto disciplíny: Teória marketingovej komunikácie, História marketingovej komunikácie, Formy a prostriedky propagácie, Public relations, Direct marketing, Reklamné agentúry, Etika reklamy, Právo a reklama, Psychológia marketingovej komunikácie.

Odporúčaná literatúra:

HORŇÁK, P. Reklama – teoreticko – historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie.  Zlín, VeRBuM 2010,  ISBN: 978-80-904273-3-4
HORŇÁK, P. a kol.:  Marketingová komunikácia. - Bratislava : Book & book, 2007. s. 3.- 60, ISBN 978-80-969099-5-7
JURÁŠKOVÁ, O., HORŇÁK, P. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada 2012. ISBN 978-80-247-4354-7
NASH, Edward L. Direct marketing. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2003, 604 s. ISBN 80-7226-838-4
SVOBODA, V.  Public relations moderně a účinně. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-28666-7
VOZÁR, J.: Reklama a právo. Bratislava, Veda 1997. ISBN 8022405299
VYSEKALOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ, R. Psychologie reklamy. Praha : Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0402-1
Časopis Stratégie

 

Ukážka modelových otázok testu:

Jednotný vizuálny štýl označujeme:
   a) corporate manual  
   b) corporate identity
   c) corporate design

Medzi základné zložky promotion mixu patrí:
   a) advertising
   b) place
   c) price

Komplexný mediálny servis zabezpečujú agentúry typu:
   a) media buyer
   b) media representative
   c) media excluzive

Medzinárodný kódex reklamných techník bol prijatý po prvýkrát v Paríži v roku:
   a) 1989
   b) 1937
   c) 1969

V roku 1498 publikoval prvý knižný katalóg, predchodcu jedného z nástrojov priameho marketingu:
   a) Wiliam Lucas
   b) Aldus Manutius
   c) Antonio Fattorini

Jeden zo základných nástrojov priameho marketingu, pomocou ktorého sa zásah cieľovej skupiny uskutočňuje pomocou telefonického spojenia, sa nazýva:
   a) teleshopping
   b) telemarketing
   c) databázový marketing

Leták, plagát, prospekt a brožúra patria medzi propagačné prostriedky:
   a) tlačené
   b) tlačové
   c) knižné

Kedy vznikol KRAS:
   a) 1992
   b) 1993
   c) 1995