Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium na magisterskom stupni študijného programu „Maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax“ sú: uchádzač je pripravený na zvládnutie jednotlivých rovín jazykového systému a funkčných štýlov maďarského jazyka, ovláda základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín; teóriu literatúry, vybrané kapitoly z maďarskej literatúry,  pozná základné postupy analýzy a interpretácie prozaického, dramatického a básnického umeleckého textu, ovláda teóriu a prax tvorby pragmatických a literárnych textov v maď. jazyku, má znalosti z oblasti dejín, kultúry a reálií príslušnej jazykovej oblasti, ovláda teóriu i prax komunikácie s verejnosťou, ovláda editorské postupy, vydavateľské práce, základné žánre publicistiky a tvorivého písania.

Teoretické vedomosti  uchádzača o štúdium: adekvátne vedomosti z oblasti tvorby pragmatických a umeleckých textov, informácie o súčasnom stave literárnej a jazykovej kultúry, vrátane multimediálnej a umeleckej komunikácie vo svete i na Slovensku,  vedomosti o základných postupoch vybraných lingvistických a literárnovedných škôl a smerov, základné poznatky z oblasti jednotlivých lingvistických disciplín ako aj z disciplín literárnej teórie a dejín maďarskej literatúry a kultúry.

Praktické schopnosti a zručnosti uchádzača: schopnosť ústne i písomne komunikovať v maďarskom jazyku, zvládnutie jednotlivých postupov editorskej a vydavateľskej práce, schopnosť adekvátne používať jazyk a štýl pri editorskej a vydavateľskej práci, schopnosť analyzovať a vytvárať pragmatické a literárne texty, samostatná práca s umeleckým a pragmatickým textom v maďarskom jazyku, schopnosť uplatniť základné metodologické postupy lingvistických a literárnovedných škôl a smerov, ďalej schopnosť aplikovať teoretické poznatky odboru na praktickej a metodickej úrovni.

 Absolvent má vďaka špecifickosti štúdia v oblasti uplatnenie v mediálnych agentúrach, v masmédiách, v redakciách časopisov a novín, vo vydavateľstvách, vo verejných,  štátnych a politických inštitúciách, v reklamných agentúrach, na oddeleniach pre styk s verejnosťou, v osvetových centrách.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru kurzov uchádzačom absolvovaného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane.