Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

maďarský jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Obsah štúdia tvoria odborné predmety z oblasti prekladateľstva a tlmočníctva. Študent  magisterského stupňa študijného programu sa naučí prekladať rôzne druhy pragmatických a umeleckých textov a získa návyky a zručnosti potrebné na konzekutívne, resp. simultánne tlmočenie. Súčasťou štúdia sú aj teoretické disciplíny z jazykovedy a literárnej vedy, angažovaní študenti majú možnosť rozšíriť si vedomosti v oblasti bilingvizmu a jazykovej kultúry, ako aj teórie prekladu. Absolventi magisterského štúdia sa uplatnia ako prekladatelia v rôznych orgánoch štátnej správy, v kultúrno-spoločenských inštitúciách a taktiež v hospodárskej sfére a v oblasti cestovného ruchu.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Morfológia maďarského jazyka, Syntax maďarského jazyka, Gramatika prekladu, Lexika prekladu, Konzekutívne tlmočenie.