Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

latinský jazyk a kultúra

Štúdium programu Latinský jazyk a kultúra (2. stupeň) v rámci študijného programu 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo prehlbuje  teoretické  a praktické jazykové a prekladateľské kompetencie získané počas štúdia na prvom stupni v danom alebo príbuznom študijnom programe. Prednostne je zamerané na prácu s textami umeleckého charakteru a na zvládnutie štandardných kreatívnych prekladateľských stratégií.

V rámci predmetov spoločného základu študent získava rozširujúce poznatky z oblasti translatológie, lingvistiky a literárnej vedy, ktoré potom realizuje v predmetoch svojej jazykovej špecializácie – latinčiny. Získané vedomosti z dejín, kultúry a literatúry tvorivo využíva pri interpretácii a analýze literárnych diel s cieľom ich lepšieho pochopenia v prekladateľsky orientovaných kurzoch.

Povinné predmety magisterského študijného programu zahŕňajú prekladové cvičenia a semináre zamerané na prácu s pramennými textami z oblasti poézie i prózy klasického zlatého i neskoršieho, strieborného obdobia latinského jazyka (Semináre rímskej poézie, Seminár rímskych prozaikov). Kvalitatívnou pridanou hodnotou je práca s pôvodnými pramennými prekladovými textami z najbližšie kultúrnohistoricky prepojeného jazyka, starovekej gréčtiny. V povinne voliteľných predmetoch si študenti môžu prehlbovať svoje prekladateľské zručnosti v práci s latinskými pramennými textami  archaického a poklasického obdobia, so  stredovekými a novovekými textami, a to ako umeleckými, tak odbornými. Môžu rozvíjať svoje teoretickolingvistické kompetencie s dôrazom na historický a komparatívny aspekt. Získať môžu taktiež literárnohistorické poznatky z rôznych oblastí antických tradícií: filológie latinského stredoveku, novolatinského písomníctva v Európe a na Slovensku, ale aj z antického náboženstva, alebo si môžu rozšíriť poznatky zo starovekej gréčtiny.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu Latinský jazyk a kultúra má solídne teoretické základy i filologické zručnosti potrebné na začatie profesionálnej prekladateľskej práce v oblasti prekladu diel antickej a poantickej latinsky písanej literatúry, latinsky písaných stredovekých a novovekých listín a dokumentov. Získa odborné predpoklady pre prácu úradného prekladateľa z a do latinského jazyka a ako zostavovateľ tzv. overených či „súdnych“ prekladov napr. v procese verifikácie diplomov a iných listín vyhotovených v zahraničí, ale aj v organizáciách štátnej a verejnej správy.

Absolvent je povolaný na prácu tam, kde sa rieši problematika kultúrnej kontinuity európskej a v jej rámci  slovenskej.  Získané filologické vedomosti je schopný aplikovať aj ako pracovník v rôznych inštitúciách, ako sú vedecké ústavy, knižnice, archívy, redakcie, galérie, múzeá a pod.

Na magisterský stupeň študijného programu Latinský jazyk a kultúra budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Profilové predmety: Latinská morfológia 2, Latinská syntax 1, Latinská syntax 2.