Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

kulturológia

Kulturológia je moderná medziodborová disciplína, zaoberajúca sa integrálnym štúdiom kultúry, sociokultúrnych systémov a jednotlivca. Všíma si fenomény kultúrneho jestvovania človeka, ale i vzťah indivídua a určitej kultúrny k mimokultúrnej realite. Berie do úvahy etické, estetické, antropologické, historické ale i ekonomické charakteristiky a vlastnosti okolitého sveta.

Cieľom magisterského stupňa štúdia je nadobudnutie adekvátnych kompetencií a spôsobilostí v dvoch špecializáciách: teoretickej a manažérskej. Študenti si prehlbujú znalosti z určujúcich trendov kulturologického skúmania, kultúrnej a sociálnej antropológie, sociológie a filozofie kultúry a aplikovanej kulturológie. V rámci teoretickej prípravy je dôraz kladený na upevňovanie tvorivých schopností v oblasti koncepčnej a kritickej reflexie kultúry. Predmety aplikovanej kulturológie sa sústreďujú na implementáciu a aplikáciu manažérskych, marketingových a komunikačných spôsobilostí na potreby súčasnej kultúrnej praxe.

Absolventi magisterského stupňa kulturológie sa uplatnia na strednej a vyššej úrovni riadenia:
- v rôznych typoch kultúrnych zariadení a organizácií vo verejnom sektore, ale aj ako samostatné podnikateľské subjekty vo sfére kultúry,
- na rôznych stupňoch riadenia v širokom spektre organizácií kultúrneho života: štátnych, obecných a regionálnych, inštitúciách tretieho sektora a komerčných;
- vo všetkých typoch kultúrnych, kultúrno-spoločenských, kultúrno­vzdelávacích a osvetových zariadení;
- ako organizátori, realizátori, koordinátori, manažéri kultúrnych aktivít;
- vo vedecko-výskumnej, analytickej a koncepčnej práci v základnom i aplikovanom výskume v oblasti kultúry. 

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru kurzov uchádzačom absolvovaného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane.