Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

informačné štúdiá

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Magisterský program Informačné štúdiá je určený pre absolventov bakalárskeho štúdia rôznych odborov, ako sú napríklad informačné štúdiá, mediamatika, mediálne štúdiá, aplikovaná informatika, informačné systémy, žurnalistika, marketingová komunikácia, muzeológia, archívnictvo, andragogika a pod.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru kurzov uchádzačom absolvovaného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane.

CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Magisterský študijný program Informačné štúdiá sa orientuje na manažment, analýzu, tvorbu, sprostredkovanie a využívanie informácií, multimédií, informačných systémov a informačných produktov. Zameriava sa na sociálne aspekty informácií, najmä:

·         informačné správanie, informačnú gramotnosť a používateľský zážitok,
·         digitálne a sociálne médiá,
·         tvorbu a distribúciu informačných produktov,
·         tvorbu a správu databáz a digitálnych knižníc,
·         tvorbu, architektúru a audit webových stránok, aplikácií a multimédií,
·         dizajn informačných služieb,
·         informačnú politiku a informačné systémy,
·         hodnotenie informácií vo vede a bibliometriu,
·         spracovanie a výskum kultúrneho dedičstva,
·         manažment a marketing v informačných inštitúciách.

Výučba je kombinovaná s prednáškami špecialistov z praxe a študenti si svoje poznatky zdokonaľujú v rámci odbornej stáže a seminárov realizovaných v spolupráci s partnerskými inštitúciami. 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi pracujú v komerčných a súkromných inštitúciách, ale aj vo verejných, mimovládnych, akademických a štátnych organizáciách doma aj v zahraničí. Uplatnia sa v rôznych typoch kultúrnych, mediálnych a informačných inštitúcií (napríklad knižnice, múzeá, galérie, archívy, médiá).

Najnovší výskum katedry ukázal, že absolventi magisterského programu Informačné štúdiá sa uplatňujú v profesiách ako informačný špecialista, informačný analytik, znalostný manažér, analytik sociálnych médií, web dizajnér, informačný architekt, dizajnér používateľských rozhraní. Absolventi sa uplatnia aj ako projektoví manažéri, digitálni knihovníci, systémoví knihovníci, správcovia databáz, digitálni kurátori, dizajnéri informačných a mediálnych produktov, UX dizajnéri, SEO špecialisti, špecialisti kultúrneho dedičstva, katalogizátori a bibliografi.