Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

história

Obsahom magisterského štúdia histórie je získanie odborných poznatkov a vedomostí zo slovenských a všeobecných (svetových) dejín.

Štúdium histórie sa realizuje v rámci jednoodborového štúdia alebo ako špecializácia v rámci odboru učiteľstva akademických predmetov.

Na magisterský študijný program jednoodborového štúdia histórie budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru kurzov uchádzačom absolvovaného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane.