Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

francúzsky jazyk a kultúra

Študijný odbor: 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Štúdium Francúzskeho jazyka a kultúry (2. stupeň) nadväzuje na bakalárske štúdium prehĺbením  teoretických  a praktických jazykových a prekladateľských kompetencií s možnosťou  výberu orientácie buď na odborný preklad a tlmočenie alebo na umelecký preklad a redakčnú prax.

Absolventi sa počas štúdia špecializujú viac na písomný preklad (umelecký alebo odborný),  v oblasti konzekutívneho a simultánneho tlmočenia si prehlbujú základy potrebné na ďalšie zdokonaľovanie v postgraduálnych kurzoch a školeniach na európskej úrovni a majú primeranú deontologickú prípravu. Disponujú solídnymi odbornými vedomosťami v rámci profesie prekladateľa a tlmočníka, širokým kultúrnym a spoločensko-politickým rozhľadom.

Privilegovanými oblasťami uplatnenia absolventov tohto štúdia sú: práca vo vydavateľstvách,  v médiách, v podnikovej, priemyselnej a obchodnej sfére, v cestovnom ruchu, v štátnej službe, v diplomacii, v európskych inštitúciách. Absolventi sa môžu uplatniť aj ako kultúrni mediátori. Majú tiež možnosť rozhodnúť sa pre povolanie registrovaného prekladateľa (umelecký prekladateľ alebo odborný prekladateľ), resp. tlmočníka. Po absolvovaní pedagogického minima môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti školstva.

Štúdium sa skladá z troch skupín predmetov:

A) Translatológia: umelecký preklad (próza, poézia a divadelné texty) a odborný preklad (spoločenskovedné, administratívne, politické  a žurnalistické texty) z francúzskeho jazyka do slovenského jazyka; konzekutívne a simultánne tlmočenie z francúzskeho jazyka do slovenského jazyka; nácvik prekladu zo slovenčiny do francúzštiny; textové analýzy a interpretácie, kritika prekladu, praxeológia prekladu – redaktorské a editorské kompetencie v oblasti prekladovej odbornej alebo umeleckej literatúry;  porovnávacie dejiny umeleckého prekladu;

B) Francúzsky jazyk a literatúra: predmety z porovnávacej jazykovedy s dôrazom na sémantickú a štylistickú úroveň jazyka, ako aj na morfologické a syntaktické porovnanie štruktúry oboch jazykov; kondenzácia a amplifikácia písaného i hovoreného rečového prejavu vo francúzštine aj v slovenčine, jazykovointerpretačné analýzy textov; výberové predmety z dejín francúzskej literatúry a z teórie literatúry;  recepcia francúzskej literatúry v slovenskom kult. prostredí;

C) Kultúra: reálie (politická a spoločenská situácia, verejné inštitúcie),   umenie a kultúra Francúzska a krajín frankofónnej (aj mimoeurópskej) jazykovej oblasti; orientácia v oblasti medzinárodných kultúrnych vzťahov.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Morfosyntax francúzskeho jazyka 1-4; Dejiny francúzskej lietratúry 1-2; Úvod do kultúry frankofónnej jazykovej oblasti 2; Proseminár umeleckého prekladu 1; Proseminár odborného prekladu 1; Konzekutívne tlmočenie 1.