Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

filozofia

Magisterské štúdium filozofie je druhým stupňom štúdia filozofie. Realizuje sa v dvoch základných formách – ako odborné (jednoodborové) štúdium, alebo v rámci učiteľstva akademických predmetov (v kombinácii s iným predmetom). V oboch formách štúdium trvá dva roky a je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej magisterskej práce. Absolvent získava titul Magister (Mgr.).

Štúdium magisterského stupňa sa realizuje v kreditovej forme. Študent jednoodborového štúdia i štúdia akademických predmetov musí počas štúdia získať stanovený počet kreditov v predpísanej štruktúre. Obsah magisterského štúdia filozofie tvoria hlavne povinne voliteľné kurzy a výberové kurzy.

Absolvent študijného programu v odbore Filozofia (2. stupeň) má znalosti zodpovedajúce hlbšej problematike pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia, ako aj špecializované znalosti niektorej zo špecifických oblastí. Rozsah a hĺbka jeho znalostí a praktických zručností ho oprávňuje uchádzať sa o pokračovanie v štúdiu odboru na doktorandskom stupni (PhD.).

Na magisterský študijný program jednoodborového štúdia filozofie budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru kurzov uchádzačom absolvovaného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane.