Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

estetika

Magisterské štúdium odboru estetika je pokračovaním štúdia v odbore po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia. Magisterské štúdium trvá dva roky, je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Po úspešnom ukončení štúdia získava absolvent titul „Mgr.“.

Magisterské štúdium sa sústreďuje na teóriu estetiky, na aktuálne a moderné smery estetického myslenia, na problémy estetickej teórie v súčasnosti. Je zamerané na rozvoj poslucháčovej schopnosti interpretovať diela moderného umenia v kontexte súčasných estetických teórií, na jeho pochopenie súvislostí estetiky s paralelnými disciplínami (axiológiou, hermeneutikou a pod.). Okrem orientácie na diplomovú prácu, poslucháča magisterského štúdia obohacuje predovšetkým dôraz, ktorý štúdium kladie na vzájomnú súvislosť teórie a zložitých umeleckých  a kultúrnych javov súčasnosti.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre študijný program Estetika v jednoodborovom štúdiu sú profilové nasledovné kurzy: Dejiny estetiky 1, 2, 3, 4, Estetická teória 1, 2.