Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

chorvátsky jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Absolventi študijného programu Chorvátsky jazyk a kultúra (2. stupeň) majú široké teoretické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach. Ovládajú komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokážu adekvátne komunikovať vo všetkých jazykových štýloch, t.j. umeleckých, odborných, novinárskych, reklamných, a to v ústnej aj písomnej forme. Chorvátsky jazyk ovládajú na vysokej praktickej úrovni. Poznajú všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho i simultánneho tlmočenia. Dosiahli vysoký stupeň jazykovej, prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie v materinskom aj v chorvátskom jazyku. Osvojili si právnu a hospodársku terminológiu, ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia.

Absolventi môžu nájsť uplatnenie v oblasti vedeckého bádania (akadémia vied, výskumné ústavy), v oblasti kultúry (redakcie, vydavateľstvá, kultúrne inštitúcie), v oblasti cestovného ruchu, ako pracovníci medzinárodných organizácií a diplomacie, prípadne v ustanovizniach zastupujúcich chorvátske firmy na Slovensku a slovenské firmy v Chorvátsku.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Fonetika a fonológia chorvátskeho jazyka, Morfológia chorvátskeho jazyka, Chorvátska literatúra (od najstaršej po 19. stor.), Preklad z chorvátskeho jazyka, Konzekutívne tlmočenie.