Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

bulharský jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Absolventi magisterského študijného programu Bulharský jazyk a kultúra majú široké teoretické vedomosti o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach. Bulharský jazyk ovládajú na vysokej praktickej úrovni. Dokážu adekvátne komunikovať vo všetkých jazykových štýloch, t. j. umeleckých, odborných, novinárskych, reklamných, a to v ústnej aj písomnej forme.

Obsahom štúdia sú praktický bulharský jazyk a teoretické lingvistické, literárnovedné a kulturologické disciplíny zaoberajúce sa konfrontačným štúdiom jednotlivých jazykových rovín bulharčiny najmä z translatologického aspektu, ako aj dejinami bulharskej literatúry a kultúry. Absolventi ovládajú komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov a tiež postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého prekladu, odborného prekladu, konzekutívneho aj simultánneho tlmočenia.

Absolventi študijného programu sa môžu uplatniť ako profesionálni prekladatelia a tlmočníci v rôznych oblastiach – inštitúcie Európskej únie, mimovládne organizácie, medzinárodné obchodné inštitúcie, domáce a zahraničné agentúry, spoločenské organizácie, cestovné kancelárie, štátna správa, prípadne sa môžu rozhodnúť pre slobodné povolanie registrovaného tlmočníka, resp. prekladateľa.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové tieto kurzy: Fonetika a fonológia bulharského jazyka, Morfológia bulharského jazyka, Bulharská literatúra (od najstaršej po 19. stor.), Preklad z bulharského jazyka, Konzekutívne tlmočenie.