Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

archívnictvo

Absolventi magisterského študijného programu Archívnictvo sú schopní pracovať najmä ako vedúci pracovníci v archívoch pri riešení vedecko-praktických úloh archívnictva a pomocných vied historických, ale aj vo vedeckých, pamäťových a fondových inštitúciách v masmédiách a pod. doma aj v zahraničí. Ako odborní pracovníci môžu z neusporiadaných registratúr prevzatých do archívu vytvárať nové archívne súbory, rekonštruovať zle usporiadané alebo inak poškodené staršie archívne fondy. Ďalej vedia vytvárať archívne pomôcky vyššej úrovne (systematické a tematické katalógy, rozbory archívnych fondov, počítačové databázy apod.), robiť z nich špeciálne výstupy a poskytovať fundované poradenstvo pre historikov a ďalších vedecko­výskumných využívateľov príslušných archívnych súborov. Majú prehĺbené znalosti z archívnej teórie a praxe, ovládajú a precizujú archívnu terminológiu, svojimi odporučeniami môžu prispievať k skvalitňovaniu archívnej legislatívy a archívneho manažmentu. Výskumom archívnych súborov ako predmetu ich vedeckého záujmu obohacujú o nové teoretické poznatky predovšetkým archívnu vedu (archivistiku), dejiny správy (konkrétne inštitucionálnych pôvodcov jednotlivých archívnych fondov), ale aj niektoré pomocné vedy historické (hlavne diplomatiku, sfragistiku, heraldiku, genealógiu), v neposlednom rade tiež lokálne, regionálne či celoštátne dejiny Slovenska ako aj dejiny Európy. Majú tendenciu uplatniť sa najmä v štátnych, verejných, cirkevných a iných relatívne významnejších archívoch, ale aj v ďalších hospodársky a kultúrno-spoločensky dôležitejších organizáciách, spoločnostiach a podnikoch, a to v pozícii vedúci archivár, vedecký bádateľ, manažér, redaktor, odborný poradca a pod.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové predmety, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné predmety: Dejiny správy, Úvod do archívnictva, Základy PVH 1, Základy PVH 2, Základy PVH 3, Základy PVH 4.