Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

archeológia

Obsah štúdia

Obsah študijného programu archeológia (2. stupeň - Mgr.) je postavený na kombinácii dvoch základných prístupov: chronologického a tematického. Povinné predmety odzrkadľujú nosné témy archeológie praveku, protohistórie a stredoveku v európskom kontexte, metodológiu archeológie a prírodné vedy v archeológii a zodpovedajú predmetom spoločného základu. Študent má ovládať špecifiká vývinu jednotlivých regiónov Európy a má sa orientovať v otázkach ťažiskových kultúrnych fenoménov. Výber jedného z dvoch blokov povinne voliteľných predmetov (Prehistorická archeológia; Protohistorická a historická archeológia) umožňuje zároveň študentovi výraznejšiu individuálnu profiláciu počas troch semestrov štúdia. Neoddeliteľnou súčasťou výučby je odborná terénna prax, ktorá sa realizuje buď na akciách pre vedecko-dokumentačné účely alebo na záchranných výskumoch.

Uplatnenie absolventov

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) študijného odboru archeológia má široké teoretické vedomosti o jednotlivých obdobiach v celoeurópskom kontexte. Na požadovanej úrovni ovláda všetky postupy a zručnosti potrebné na vykonávanie terénneho výskumu a spracovanie jeho výsledkov. Môže sa preukázať vysokým stupňom metodickej kompetencie pri riešení stanovených vedeckých problémov. Jednou z hlavných požiadaviek je orientácia v odbornej literatúre (materiálové, analytické a syntetické práce). Súčasťou profilu absolventa je i prehľad v právnych aspektoch práce archeológa v našom prostredí. Po skončení štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa na úrovni odborného pracovníka v múzeách, vedeckých ústavov SAV, pamiatkových úradov, štátnej a verejnej správy, v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej a miestnej správe, ak postačuje VŠ vzdelanie 2. stupňa.

Prijímacie skúšky

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Profilové sú nasledovné kurzy: Doba kamenná na Slovensku a v susedných oblastiach, Doba bronzová na  Slovensku a v susedných oblastiach, Doba železná na Slovensku a v susedných oblastiach, Slovensko v dobe rímskej, Archeológia včasnostredovekého obdobia, Stredoveká a postmedieválna archeológia.