Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

anglický jazyk a kultúra

Študijný odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo

Charakteristika študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo:

Absolventi študijného programu Anglický jazyk a kultúra (2. stupeň) v rámci študijného odboru 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo sú pripravovaní na zvládnutie teórie a praxe prekladu a tlmočenia na vyššej úrovni tak, aby dokázali pracovať aj so zložitými jazykovými prejavmi, podávali špičkové výkony a neustále si svoje vedomosti prehlbovali. Absolventi by mali vedieť pracovať aj pri preklade a tlmočení v inštitúciách Európskej únie. Musia disponovať širokou paletou jazykových prostriedkov, aby ich hovorený alebo písomný prejav mal vysokú úroveň v obsahovej i štylistickej rovine. Absolvent bude schopný prekladať a tlmočiť aj v niektorých špeciálnych odboroch, na ktoré sa bude orientovať v neskoršej praxi, napríklad v oblasti práva, technických, prírodných a ekonomických vied, a pod. Ovláda postupy umeleckého prekladu, na ktorý sa neskôr môže špecializovať. Okrem konzekutívneho tlmočenia získa aj zručnosti v simultánnom tlmočení, vrátane konferenčného tlmočenia.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy predstavujúce základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Fonetika a fonológia anglického jazyka, Morfológia a syntax anglického jazyka, Teória a dejiny anglickej literatúry  17. – 20. storočia, Preklad z anglického jazyka, Konzekutívne tlmočenie.