Prihláška

Základné informácie

Termín odovzdania prihlášky na AR 2022/2023: 15. júl 2022

Prihlášky sa podávajú osobitne na:

  • základný modul DPŠ
  • rozširujúci modul DPŠ

V prípade záujmu o dve aprobácie je nutné podať si dve prihlášky na rozširujúci modul a uhradiť dva poplatky.

Za správnosť údajov uvedených na prihláške zodpovedá uchádzač!

Po schválení prihlášky budú  uchádzačovi doručené nasledovné doklady:

1. rozhodnutie o prijatí na štúdium
2. prístupové údaje do Akademického informačného systému fakulty
3. platobný príkaz na úhradu školného

Prihláška na dennú formu

Prihláška na dennú formu DPŠ má formu žiadosti o zaradenie na doplňujúce pedagogické štúdium.

Ďalšie informácie poskytne študijná referentka študenta / ky.

Prihláška na externú formu

Prihláška na e-formu: https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home (potrebné je vybrať Iné štúdium - stupeň N)

Povinnou súčasťou prihlášky na externú formu DPŠ je diplom a vysvedčenie o štátnej skúške (v príbuznom odbore, podľa pravidiel uvedených v pokynoch).

Ďalšie informácie poskytne študijné oddelenie (Tatiana Čabelková, č. dv. 147/b, tatiana.cabelkova@uniba.sk, tel. č.:  02/90131313).

 

<output>(formát rtf, formát pdf</output>