Otvárané študijné programy

V zmysle novelizácie Zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a Vyhlášky 361/2019 o vzdelávaní v profesijnom rozvoji sa doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej ako “DPŠ) realizuje v 2 moduloch v prezenčnej (dennej) aj dištančnej (externej) forme:

 ·       základný modul (pedagogicko-psychologický základ) v trvaní 1 roka

·        rozširujúci modul pre aprobačný predmet v trvaní 1 roka

Uchádzači sú na obidva moduly prijímaní samostatne a bez prijímacej skúšky. Obidva moduly končia záverečnou skúškou. Absolvent získa aprobáciu na predmet až po absolvovaní oboch modulov!

Rozširujúce moduly DPŠ

V prípade záujmu o dva rozširujúce moduly je potrebné podať si dve prihlášky a zaplatiť dva poplatky.

1.     ANGLICKÝ JAZYK

2.     DEJEPIS

3.     NEMECKÝ JAZYK

4.     FRANCÚZSKY JAZYK

5.     ŠPANIELSKY JAZYK

6.     LATINSKÝ JAZYK

7.     GRÉCKY JAZYK

8.     SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

9.     TALIANSKY JAZYK

10. HUDOBNÁ VEDA

11. UMENIE A KULTÚRA

12. MEDIÁLNE A INFORMAČNÉ ŠTÚDIÁ A KNIHOVNÍCTVO

13. PEDAGOGIKA

14. PSYCHOLÓGIA

Podmienky prijatia na základný modul

Na základný modul DPŠ môžu byť prijatí:

- pedagogickí alebo odborní zamestnanci s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, ktorí si v základnom module DPŠ dopĺňajú pedagogicko-psychologickú spôsobilosť.

- študenti II. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí majú záujem o doplnenie štúdia učiteľstva na základe záujmu o problematiku pedagogicko-psychologického základu.

 

Podmienky prijatia na rozširujúci modul

Podmienkou prijatia na rozširujúci modul je:

- úspešné absolvovanie základného modulu (získané osvedčenie), štátnej skúšky na bakalárskom stupni v príslušnom študijnom programe a zároveň pokračujúce magisterské štúdium v príslušnom študijnom programe (denní študenti)

alebo 

úspešné absolvovanie základného modulu (získané osvedčenie) a zároveň štátnej skúšky na magisterskom stupni v príslušnom študijnom programe (externí študenti).

Akceptované príslušné študijné odbory a programy pre jednotlivé moduly sú dostupné tu.

Na denné štúdium DPŠ sú prijímaní len študenti magisterského stupňa neučiteľských študijných programov FiF UK a DPŠ absolvujú súbežne s ich štúdiom.