Formy štúdia

Denná (prezenčná) forma DPŠ je určená študentom magisterských a doktorandských neučiteľských študijných programov na FIF UK a realizuje sa súbežne so štúdiom ich študijného programu.

Externá (dištančná) forma DPŠ je určená absolventom magisterských neučiteľských spoločenskovedných programov. Podmienkou prijatia na DPŠ je, aby študijný program, ktorý záujemca o DPŠ vyštudoval, korešpondoval s obsahom predmetu, na vyučovanie ktorého chce záujemca získať učiteľskú spôsobilosť. Otvorenie externej formy DPŠ v danom akademickom roku závisí od počtu záujemcov o toto štúdium.