Doplňujúce pedagogické štúdium

Rozhodnutia o prijatí na DPŠ 2023/2024 budú zasielané do 15. septembra 2023. Spolu s rozhodnutím budú zaslané aj základné informácie k organizácii štúdia a termínom prvého stretnutia.

Filozofická fakulta UK v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje doplňujúce pedagogické štúdium v dennej aj externej forme.

Uchádzač je povinný na prihláške vyznačiť, na akú formu a modul štúdia sa prihlasuje. V prípade rozširujúceho modulu je potrebné ho konkretizovať (napr. čínsky jazyk a pod.)

FORMY ŠTÚDIA

DENNÁ (prezenčná) forma DPŠ je určená len študentom magisterských a doktorandských neučiteľských študijných programov na FIF UK a realizuje sa súbežne so štúdiom ich študijného programu. 

EXTERNÁ (dištančná) forma DPŠ je určená absolventom magisterských neučiteľských spoločenskovedných programov. Otvorenie externej formy DPŠ v danom akademickom roku závisí od počtu záujemcov o toto štúdium. 

MODULY ŠTÚDIA

ZÁKLADNÝ modul (pedagogicko-psychologický základ) v trvaní 1 roka

Na základný modul DPŠ môžu byť prijatí:

- študenti II. stupňa vysokoškolského štúdia na FiF UK, ktorí majú záujem o doplnenie štúdia učiteľstva na základe záujmu o problematiku pedagogicko-psychologického základu (denná forma)

- absolventi študijného odboru v neučiteľských študijných odboroch na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky (externá forma)

ROZŠIRUJÚCI modul pre aprobačný predmet v trvaní 1 roka

Podmienkou prijatia na rozširujúci modul je:

úspešné absolvovanie základného modulu (získané osvedčenie), štátnej skúšky na bakalárskom stupni v príslušnom študijnom programe a zároveň pokračujúce magisterské štúdium v príslušnom študijnom programe (denní študenti)

alebo 

úspešné absolvovanie základného modulu (získané osvedčenie) a zároveň štátnej skúšky na magisterskom stupni v príslušnom študijnom programe (externí študenti). Podmienkou prijatia je, aby študijný program, ktorý záujemca o DPŠ vyštudoval, korešpondoval s obsahom predmetu, na vyučovanie ktorého chce získať učiteľskú spôsobilosť.

Akceptované príslušné študijné odbory a programy pre prijatie na jednotlivé rozširujúce moduly sú dostupné tu.

ROZŠIRUJÚCE MODULY PONÚKANÉ PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

DEJEPIS

D+E

ANGLICKÝ JAZYK

D

NEMECKÝ JAZYK

D+E

FRANCÚZSKY JAZYK

D+E

ŠPANIELSKY JAZYK

D+E

LATINSKÝ JAZYK

D+E

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

D+E

TALIANSKY JAZYK

D+E

HUDOBNÁ VEDA

D+E

UMENIE A KULTÚRA

D+E

MEDIÁLNE A INFORMAČNÉ ŠTÚDIÁ A   KNIHOVNÍCTVO

D+E

PEDAGOGIKA

D+E

PSYCHOLÓGIA

D+E

ČÍNSKY JAZYK

D+E

MAĎARSKÝ JAZYK

D+E

 

Uchádzači sú na obidva moduly prijímaní samostatne (samostatnou prihláškou) a bez prijímacej skúšky. Na rozširujúci modul je možné sa prihlásiť až po absolvovaní základného modulu. Absolvent získa aprobáciu na predmet až po absolvovaní oboch modulov!

POPLATKY

Externá forma DPŠ – základný modul je spoplatnená sumou 700,- Eur.

Externá forma DPŠ – rozširujúci modul je spoplatnená sumou 800,- Eur.

Denná forma DPŠ – základný modul je spoplatnená sumou 150,- Eur. 

Denná forma DPŠ – rozširujúci modul je spoplatnená sumou 250,- Eur. 

 

*Výška poplatkov za každý modul a formu štúdia je uvedená za celý akademický rok. Schválené Akademickým senátom FiF UK dňa 14. 11. 2022.

*V prípade denných študentov, ktorí nastúpili na základný modul v AR 2022/2023 platí, že na rozširujúci modul v roku 2023/2024 platia 150 € (pôvodná výška).

 

PRIHLÁŠKA

Termín odovzdania prihlášky na AR 2023/2024: 15. júl 2023

Prihlášky budú sprístupnené od 1. júna 2023

Tento termín platí aj pre tých uchádzačov o dennú formu, ktorí ešte v júli nebudú mať absolvované štátne skúšky (budú prijatí podmienečne, po štátnej skúške v auguste riadne)!

V prípade záujmu o dva rozširujúce moduly (aprobácie) je nutné podať si dve prihlášky na rozširujúci modul a uhradiť dva poplatky.

Po schválení prihlášky budú  uchádzačovi doručené nasledovné doklady:

1. rozhodnutie o prijatí na štúdium
2. prístupové údaje do Akademického informačného systému fakulty
3. platobný príkaz na úhradu školného

 

PRIHLÁŠKA (pre denné aj externé štúdium): https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home (potrebné je vybrať I./P/D/I.II. stupeň štúdia)

K prihláške na dennú formu DPŠ nie sú potrebné žiadne iné dokumenty.

Povinnou súčasťou prihlášky na externú formu DPŠ (rozširujúci modul) je aj diplom o absolvovaní štúdia (v príbuznom odbore, podľa pravidiel uvedených v pokynoch) a osvedčenie o základnom module DPŠ.

! V prihláške je nutné uviesť (bez týchto údajov nebude prihláška akceptovaná):

  1. Meno, priezvisko, rodné meno
  2. Dátum, miesto narodenia
  3. Rodné číslo
  4. Akademický titul
  5. Telefonický kontakt
  6. Emailovú aktívnu adresu
  7. Adresa trvalého pobytu
  8. Študijný program (základný / rozširujúci modul - konkrétne)
  9. Ukončené najvyššie dosiahnuté vzdelanie, odbor
  10. Informácia o základnom module

Za správnosť údajov uvedených na prihláške zodpovedá uchádzač.

Ďalšie informácie poskytne dr. Martin Čičilla,  martin.cicillauniba.sk, telefón: + 421 2 9013 1310
Miestnosť: G147/b (budova na Gondovej, 1. poschodie).