Doplňujúce pedagogické štúdium

Rozhodnutia o prijatí na DPŠ 2022/2023 budú zasielané do 15. septembra 2022. Spolu s rozhodnutím budú zaslané aj základné informácie k organizácii štúdia a termínom prvého stretnutia.

Filozofická fakulta UK v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje doplňujúce pedagogické štúdium v dennej aj externej forme.

Uchádzač je povinný na prihláške vyznačiť, na akú formu a modul štúdia sa prihlasuje. V prípade rozširujúceho modulu je potrebné ho konkretizovať (napr. čínsky jazyk a pod.)

FORMY ŠTÚDIA

DENNÁ (prezenčná) forma DPŠ je určená len študentom magisterských a doktorandských neučiteľských študijných programov na FIF UK a realizuje sa súbežne so štúdiom ich študijného programu. 

EXTERNÁ (dištančná) forma DPŠ je určená absolventom magisterských neučiteľských spoločenskovedných programov. Otvorenie externej formy DPŠ v danom akademickom roku závisí od počtu záujemcov o toto štúdium. 

MODULY ŠTÚDIA

ZÁKLADNÝ modul (pedagogicko-psychologický základ) v trvaní 1 roka

Na základný modul DPŠ môžu byť prijatí:

- študenti II. stupňa vysokoškolského štúdia na FiF UK, ktorí majú záujem o doplnenie štúdia učiteľstva na základe záujmu o problematiku pedagogicko-psychologického základu (denná forma)

- absolventi študijného odboru v neučiteľských študijných odboroch na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky (externá forma)

ROZŠIRUJÚCI modul pre aprobačný predmet v trvaní 1 roka

Podmienkou prijatia na rozširujúci modul je:

úspešné absolvovanie základného modulu (získané osvedčenie), štátnej skúšky na bakalárskom stupni v príslušnom študijnom programe a zároveň pokračujúce magisterské štúdium v príslušnom študijnom programe (denní študenti)

alebo 

úspešné absolvovanie základného modulu (získané osvedčenie) a zároveň štátnej skúšky na magisterskom stupni v príslušnom študijnom programe (externí študenti). Podmienkou prijatia je, aby študijný program, ktorý záujemca o DPŠ vyštudoval, korešpondoval s obsahom predmetu, na vyučovanie ktorého chce získať učiteľskú spôsobilosť.

Akceptované príslušné študijné odbory a programy pre prijatie na jednotlivé rozširujúce moduly sú dostupné tu.

ROZŠIRUJÚCE MODULY

1.     ANGLICKÝ JAZYK

2.     DEJEPIS

3.     NEMECKÝ JAZYK

4.     FRANCÚZSKY JAZYK

5.     ŠPANIELSKY JAZYK

6.     LATINSKÝ JAZYK

7.     GRÉCKY JAZYK

8.     SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

9.     TALIANSKY JAZYK

10. HUDOBNÁ VEDA

11. UMENIE A KULTÚRA

12. MEDIÁLNE A INFORMAČNÉ ŠTÚDIÁ A KNIHOVNÍCTVO

13. PEDAGOGIKA

14. PSYCHOLÓGIA

15. ČÍNSKY JAZYK

 

Uchádzači sú na obidva moduly prijímaní samostatne (samostatnou prihláškou) a bez prijímacej skúšky. Na rozširujúci modul je možné sa prihlásiť až po absolvovaní základného modulu. Absolvent získa aprobáciu na predmet až po absolvovaní oboch modulov!

POPLATKY

Externá forma DPŠ – základný modul je spoplatnená sumou 600,- Eur.

Externá forma DPŠ – rozširujúci modul je spoplatnená sumou 450,- Eur.

Denná forma DPŠ – základný modul je spoplatnená sumou 250,- Eur. 

Denná forma DPŠ – rozširujúci modul je spoplatnená sumou 150,- Eur. 

 *Výška poplatkov za každý modul a formu štúdia je uvedená za celý akademický rok.

 

PRIHLÁŠKA

Uchádzači, ktorí zaslali nekompletné prihlášky, boli vyzvaní o ich doplnenie. V prípade nedodania absentujúcich údajov do 18. 7. 2022 (vrátane), nebudú prihlášky akceptované.

Termín odovzdania prihlášky na AR 2022/2023: 15. júl 2022

Tento termín platí aj pre tých uchádzačov o dennú formu, ktorí ešte v júli nebudú mať absolvované štátne skúšky (budú prijatí podmienečne, po štátnej skúške v auguste riadne)!

V prípade záujmu o dva rozširujúce moduly (aprobácie) je nutné podať si dve prihlášky na rozširujúci modul a uhradiť dva poplatky.

Po schválení prihlášky budú  uchádzačovi doručené nasledovné doklady:

1. rozhodnutie o prijatí na štúdium
2. prístupové údaje do Akademického informačného systému fakulty
3. platobný príkaz na úhradu školného

 

PRIHLÁŠKA (pre denné aj externé štúdium): https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home (potrebné je vybrať Iné štúdium - stupeň D)

Ku prihláške na dennú formu DPŠ nie sú potrebné žiadne iné dokumenty.

Povinnou súčasťou prihlášky na externú formu DPŠ (rozširujúci modul) je aj diplom o absolvovaní štúdia (v príbuznom odbore, podľa pravidiel uvedených v pokynoch) a osvedčenie o základnom module DPŠ.

V prihláške je nutné uviesť (bez týchto údajov nebude prihláška akceptovaná):

  1. Meno, priezvisko, rodné meno
  2. Dátum, miesto narodenia
  3. Rodné číslo
  4. Akademický titul
  5. Telefonický kontakt
  6. Emailovú aktívnu adresu
  7. Adresa trvalého pobytu
  8. Študijný program (základný / rozširujúci modul - konkrétne)
  9. Ukončené najvyššie dosiahnuté vzdelanie, odbor
  10. Informácia o základnom module

Za správnosť údajov uvedených na prihláške zodpovedá uchádzač.

Ďalšie informácie poskytne študijné oddelenie (Tatiana Čabelková, č. dv. 147/b, tatiana.cabelkova@uniba.sk, tel. č.:  02/90131313).