Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium

Filozofická fakulta UK v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje doplňujúce pedagogické štúdium v dennej aj externej forme.

Vnútorný predpis FiF UK č. 12/2019 Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia

Formy štúdia

Kurzy

Záverečná skúška

Otvárané študijné programy

Prihláška

Poplatok