Číslo účtu FiF UK

Poplatok za:

externé štúdium sa uhrádza na:
IBAN: SK3881800000007000137578,  VS 800

nadštandardnú dobu štúdia sa uhrádza na:
IBAN: SK3881800000007000137578,  VS 700

prihlášku sa uhrádza na:
IBAN: SK3681800000007000083100,  VS 26

ISIC, preukaz externého študenta, prolongačnú známku sa uhrádza na:
IBAN: SK3681800000007000083100,  VS 27

vystavenie potvrdenia, výpisu alebo odpisu
IBAN: SK3681800000007000083100,  v slovenskom jazyku VS 600, v cudzom jazyku VS 400

 

Na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT:

Swiftová adresa banky:
SPSRSKBAXXX - Európa (SEPA platby)
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Swiftová adresa banky:SUBASKBX - mimo Európy
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100