Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akreditované študijné programy

študijný program

PEDAGOGIKA
študijný odbor
Pedagogika - pozastavená

študijný program
SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA
študijný odborsystematická filozofia


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný programDEJINY FILOZOFIE
študijný odbordejiny filozofie
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný program
ESTETIKA
študijný odborestetika


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
VŠEOBECNÉ DEJINY
študijný odborvšeobecné dejiny


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
SLOVENSKÉ DEJINY
študijný odborslovenské dejiny


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
POMOCNÉ VEDY HISTORICKÉ
študijný odborpomocné vedy historické


4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programRELIGIONISTIKA
študijný odbor
religionistika
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný program
MUZIKOLÓGIA
študijný odbormuzikológia


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
LITERÁRNA VEDA
študijný odbor

teória literatúry a dejiny

konkrétnych národných literatúr4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
ARCHEOLÓGIA
študijný odborarcheológia


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
SLOVENSKÝ JAZYK
študijný odborslovenský jazyk a literatúra


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
SLOVENSKÁ LITERATÚRA
študijný odborslovenský jazyk a literatúra


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
SLAVISTIKA
študijný odborslovanské jazyky a literatúra


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
VÝCHODOÁZIJSKÉ ŠTÚDIÁ
študijný odbororientálne jazyky a kultúry


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
VŠEOBECNÁ JAZYKOVEDA
študijný odborvšeobecná jazykoveda


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
TRANSLATOLÓGIA
študijný odborprekladateľstvo a tlmočníctvo


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
SOCIOLÓGIA
študijný odborsociológia


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný programKULTUROLÓGIA
študijný odborkulturológia
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný program
ETNOLÓGIA A KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA
študijný odboretnológia


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
POLITOLÓGIA
študijný odborpolitológia


4 roky denné / 5 rokov externéštudijný program
KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA
študijný odborklinická psychológia


4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programTEÓRIA A DEJINY ŽURNALISTIKY
študijný odborteória a dejiny žurnalistiky
4 roky denné / 5 rokov externé
študijný programMASMEDIÁLNE ŠTÚDIÁ
študijný odbormasmediálne štúdiá

4 roky denné / 5 rokov externé
študijný program
KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA

študijný odbor

knižnično-informačné štúdiá

študijný odbor

4 roky denné / 5 rokov externé

MUZEOLÓGIA A KULTÚRNE DEDIČSTVO
muzeológia
4 roky denné / 5 rokov externé