Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Všeobecné informácie o 2. kole prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021

Informácie o 2. kole prijímacieho konania na bakalárske štúdium na FiF UK v akademickom roku 2020/2021

Prijímacie konanie začína podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium. Na fakulty UK je možné podávať elektronickú formu prihlášky, ktorú odporúčame uchádzačom prednostne využiť (má aj znížený poplatok za prijímacie konanie). Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky budú zverejnené na webe fakulty. Prihlášku nie je potrebné vytlačiť, požadovanú prílohu (osvedčená fotokópia maturitného vysvedčenia, resp. uznania dokladu o stredoškolskom vzdelaní získanom na zahraničnej strednej škole - uchádzači z ČR posielajú osvedčenú fotokópiu maturitného vysvedčenia) na študijné oddelenie fakulty. V prípade, že strednú školu ukončujete v tomto roku, doklad nám posielate až po obdržaní originálu.

Uchádzač sa môže prihlásiť na dva ľubovoľné študijné programy. Uvádza ich na jednom tlačive prihlášky, v poradí, ktorým vyjadruje svoju preferenciu, ktorá je v prijímacom konaní záväzná.

            Termín podania prihlášky v 2. kole:  do 30. júna 2020

Poplatok:  30 eur
                 20 eur (v prípade podania prihlášky v elektronickej podobe prostredníctvom portálu Univerzity Komenského v Bratislave)

Adresa:  Filozofická fakulta UK, dekanát
                Gondova ul. 2
                811 02 Bratislava

Banka:         Štátna pokladnica
Kód banky:
  8180
Účet:            SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol:   26
Správa pre prijímateľa:   Meno a priezvisko uchádzača

V prípade podávania elektronickej prihlášky Vám platobné údaje vygeneruje systém e-prihlášky. V tomto prípade prosíme aj špecifický symbol vygenerovaný systémom.

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Názov a adresa príjemcu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Gondova 2
811 02 Bratislava

Poplatok za prijímacie konanie uhradia uchádzači formou bankového prevodu. V prípade podávania prihlášky cez systém elektronickej prihlášky Univerzity Komenského v Bratislave platobnú inštrukciu vygeneruje systém po definitívnom uložení/potvrdení prihlášky. Pri dodržaní platobnej inštrukcie vygenerovanej systémom e-prihlášky nie je potrebné potvrdenie o úhrade poplatku posielať na fakultu. Žiadame uchádzačov, aby dôsledne uvádzali variabilný a špecifický symbol vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky.

Pomernú časť poplatku možno vrátiť iba tým uchádzačom, ktorí prihlášku v termíne do 30. júna 2020 zrušia (15 EUR). Zmeny študijných programov v zaevidovaných prihláškach na štúdium sú po 30. 06. 2020 neprípustné. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, sa poplatok nevracia.

Základnou podmienkou prijatia na VŠ štúdium je úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Požadovaným dokladom o nadobudnutí stredného vzdelania je notársky (úradne) osvedčená kópia maturitného vysvedčenia, ktorú uchádzači zasielajú spolu s prihláškou (resp. maturujúci v danom roku do fakultou stanoveného termínu, ktorý bude uvedený v pozvánke na prijímacie skúšky, resp. oznámení o stave prijímacieho konania). Notársky (úradne) neosvedčené kópie maturitného vysvedčenia, rovnako ako nenostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl (s výnimkou ČR) nebudú akceptované.

Deň otvorených dverí:  25. január 2020

 

Podmienky prijatia

Na študijné programy otvárané na FiF UK sú prijímané vopred stanovené počty uchádzačov, a to na základe vykonania prijímacej skúšky.

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. Fakulta v polovici júla zverejní zoznam študijných programov, na ktoré sa z uvedeného dôvodu bude prijímať bez vykonania prijímacej skúšky.

Uchádzač je prijatý na jeden študijný program, na základe výsledkov prijímacieho konania a za rešpektovania preferencie študijných programov, ktoré uviedol na prihláške.

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia (na základe žiadosti uchádzača), ktoré uskutočňuje príslušná katedra, resp. katedry v súlade s platnými pravidlami prijímacích skúšok na FiF UK.

Prijímacia skúška sa realizuje formou testov a špecifických skúšok. Pre väčšinu študijných programov fakulta požaduje vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť SCIO, s. r. o. Pre niektoré študijné programy v  odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo  okrem testu VŠP uchádzač je povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou SCIO, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje (podrobné informácie o požadovaných skúškach  a testoch pre jednotlivé študijné programy sú v prílohe č. 1 Pravidiel prijímacieho konania na FiF UK na  AR 2020/2021). Pre študijný program stredoeurópske štúdiá (ŠP realizovaný v anglickom jazyku) absolvuje iba test z anglického jazyka.

Uchádzačom, ktorí sa hlásia na študijné programy, pri ktorých sa vyžadujú dva testy realizované v rámci Národnej porovnávacej skúšky spoločnosti www.scio.cz, s. r. o., poskytuje táto spoločnosť zľavu z poplatku za druhý test prostredníctvom zľavového kódu. Tento si uchádzač uplatní pri prihlasovaní sa na Národnú porovnávaciu skúšku. V prípade, že uchádzač uvedie v prihláške dva študijné programy s odlišnou štruktúrou požadovaných testov, zľavový kód môže využiť pre každý z uvedených študijných programov.

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení priamo spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Pred podaním prihlášky odporúčame  konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

     Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
     tel.: 02/9013 1111,  e-mail: milica.schraggeova@fphil.uniba.sk

 

Termín konania prijímacích skúšok

Termín konania testu všeobecných študijných predpokladov a testov z anglického, nemeckého a španielskeho jazyka: v termínoch a miestach stanovených spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.

 

Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky

Výsledky prijímacích skúšok nám budú odovzdané spoločnosťou www.scio.cz s. r. o. po vyhodnotení posledného termínu testu VŠP. Výsledky prijímacej skúšky (bodový zisk) budú zverejnené na internetovej stránke fakulty v druhej polovici augusta.

Ubytovanie

Filozofická fakulta UK môže poskytnúť ubytovanie v internáte iba obmedzenému počtu uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania.

Uplatnenie absolventov

Absolventi Filozofickej fakulty UK sa uplatňujú najmä ako vedeckovýskumní, pedagogickí a riadiaci pracovníci, prekladatelia a tlmočníci, žurnalisti, analytickí, tvoriví i servisní pracovníci v rôznych oblastiach ekonomiky, politiky, verejnej správy, školstva, zdravotníctva, kultúry, vedy, v masovokomunikačných prostriedkoch, sociálnych službách a pod.