Všeobecné informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2021/2022

Informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium na FiF UK v akademickom roku 2021/2022

Prijímacie konanie začína podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium. Na fakulty UK je možné podávať elektronickú formu prihlášky, ktorú odporúčame uchádzačom prednostne využiť (má aj znížený poplatok za prijímacie konanie). FiF UK akceptuje e-prihlášky podané výlučne prostredníctvom portálu e-prihlášky UK v Bratislave (e-prihláška FiF UK bude aktivovaná začiatkom januára 2021). Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky budú zverejnené na webe fakulty. V prípade podávania elektronickej formy nie je potrebné prihlášku aj vytlačiť a poslať poštou na fakultu. V prípade posielania tlačenej formy prihlášky (preferujeme vo formáte A3 – obojstranná tlač na dvojhárku, akceptujeme aj prihlášku na hárkoch formátu A4) je potrebné podpísanú prihlášku potvrdiť a odoslať s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty.

Uchádzač sa môže prihlásiť na dva ľubovoľné študijné programy. Uvádza ich na jednom tlačive prihlášky, v poradí, ktorým vyjadruje svoju preferenciu, ktorá je v prijímacom konaní záväzná. Upozorňujeme uchádzačov, že v prípade uvedenia dvoch študijných programov, ktoré predpokladajú absolvovanie špecifickej skúšky v priestoroch fakulty môže nastať situácia, že tieto testy sa budú konať v rozdielnych dňoch.

            Termín podania prihlášky:  do 28. februára 2021

Poplatok:  30 eur
                 20 eur (v prípade podania prihlášky aj v elektronickej podobe prostredníctvom portálu Univerzity Komenského v Bratislave)

Adresa:  Filozofická fakulta UK, dekanát
                Gondova ul. 2
                811 02 Bratislava

Banka:         Štátna pokladnica
Kód banky:
  8180
Účet:            SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol:   26
Správa pre prijímateľa:   Meno a priezvisko uchádzača

V prípade podávania elektronickej prihlášky Vám platobné údaje vygeneruje systém e-prihlášky. V tomto prípade žiadame v platbe uvádzať aj špecifický symbol vygenerovaný systémom.

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Názov a adresa príjemcu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Gondova 2
811 02 Bratislava

Poplatok za prijímacie konanie uhradia uchádzači formou bankového prevodu. V prípade podávania prihlášky cez systém elektronickej prihlášky Univerzity Komenského v Bratislave platobnú inštrukciu vygeneruje systém. Potvrdením o úhrade je potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe). Žiadame uchádzačov, aby dôsledne uvádzali variabilný a špecifický symbol vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky. Potvrdenie  o úhrade nie je potrebné k prihláške prikladať, v prípade nutnosti sa však ním budete musieť vedieť preukázať. 

Pomernú časť poplatku možno vrátiť iba tým uchádzačom, ktorí prihlášku v termíne do 28. februára 2021 zrušia (15 EUR). Zmeny študijných programov v zaevidovaných prihláškach na štúdium sú po 28. 2. 2021 neprípustné. V prípade, ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, sa poplatok nevracia.

Základnou podmienkou prijatia na VŠ štúdium je úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Požadovaným dokladom o nadobudnutí stredného vzdelania je notársky (úradne) osvedčená kópia maturitného vysvedčenia, ktorú uchádzači zasielajú spolu s prihláškou (resp. maturujúci v danom roku do fakultou stanoveného termínu, ktorý bude uvedený v pozvánke na prijímacie skúšky, resp. oznámení o stave prijímacieho konania). Notársky (úradne) neosvedčené kópie maturitného vysvedčenia, rovnako ako nenostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl nebudú akceptované.

Deň otvorených dverí:  23. január 2021

 

Podmienky prijatia

Na študijné programy otvárané na FiF UK sú prijímané vopred stanovené počty uchádzačov, a to na základe vykonania prijímacej skúšky.

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky. Fakulta v polovici marca zverejní zoznam študijných programov, na ktoré sa z uvedeného dôvodu bude prijímať bez vykonania prijímacej skúšky.

Uchádzač je prijatý na jeden študijný program, na základe výsledkov prijímacieho konania a za rešpektovania preferencie študijných programov, ktoré uviedol na prihláške.

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia (na základe žiadosti uchádzača), ktoré uskutočňuje príslušná katedra, resp. katedry v súlade s platnými pravidlami prijímacích skúšok na FiF UK.

Prijímacia skúška sa realizuje formou testov a špecifických skúšok. Pre väčšinu študijných programov fakulta požaduje vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Pre niektoré študijné programy v  odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo  okrem testu VŠP uchádzač je povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o. (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje (podrobné informácie o požadovaných skúškach  a testoch pre jednotlivé študijné programy sú v prílohe č. 1 Pravidiel prijímacieho konania na FiF UK na  AR 2021/2022). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač je povinný okrem testu VŠP absolvovať aj test z anglického jazyka a pre študijný program stredoeurópske štúdiá (ŠP realizovaný v anglickom jazyku) absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá (ŠP určený pre zahraničných uchádzačov), a žurnalistika sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.

Uchádzačom, ktorí sa hlásia na študijné programy, pri ktorých sa vyžadujú dva testy realizované v rámci Národnej porovnávacej skúšky spoločnosti www.scio.cz, s. r. o., poskytuje táto spoločnosť zľavu z poplatku za druhý test prostredníctvom zľavového kódu. Tento si uchádzač uplatní pri prihlasovaní sa na Národnú porovnávaciu skúšku. V prípade, že uchádzač uvedie v prihláške dva študijné programy s odlišnou štruktúrou požadovaných testov, zľavový kód môže využiť pre každý z uvedených študijných programov.

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení priamo spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. V prípade zvolenia študijného programu, pri ktorom sa špecifický test realizuje na fakulte, požiadajú o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení písomnou žiadosťou priloženou k prihláške (v prípade podávania iba elektronickej prihlášky poslanou samotatným listom) na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Pred podaním prihlášky odporúčame  konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

     Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
     tel.: 02/9013 1111,  e-mail: milica.schraggeovauniba.sk

Skúšky špecifických predpokladov  pre študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá  a žurnalistika realizované fakultou sa budú konať v stanovenom riadnom termíne, o ktorom bude fakulta uchádzačov písomne informovať. Náhradný termín pre skúšky špecifických predpokladov fakulta nebude realizovať.

 

Termín konania prijímacích skúšok

Termín konania testu všeobecných študijných predpokladov a testov z anglického, nemeckého a španielskeho jazyka: v termínoch a miestach stanovených spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.

Testy špecifických predpokladov pre študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia a žurnalistika (realizujú sa na FiF UK): 8. júna 2021;
testy špecifických predpokladov pre študijné programy psychológia a slovakistické štúdiá (realizujú sa na FiF UK): 9. júna 2021 

Upozorňujeme uchádzačov, že na študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia a žurnalistika je potrebné absolvovať aj test všeobecných študijných predpokladov prostredníctvom spoločnosti www.scio.cz, s. r. o.). 

 

Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky

Výsledky prijímacej skúšky špecifických študijných predpokladov (anonymizované) realizovaných na fakulte vyhodnocujú dekanom Filozofickej fakulty UK poverení pracovníci príslušných katedier v súlade s prijatým systémom bodovania v pravidlách prijímacieho konania. Výsledky prijímacej skúšky (bodový zisk) budú v deň jej vykonania, alebo najneskôr deň po jej vykonaní zverejnené na internetovej stránke fakulty. Uchádzač má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania.

Ubytovanie

Filozofická fakulta UK môže poskytnúť ubytovanie v internáte iba obmedzenému počtu uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania.

Uplatnenie absolventov

Absolventi Filozofickej fakulty UK sa uplatňujú najmä ako vedeckovýskumní, pedagogickí a riadiaci pracovníci, prekladatelia a tlmočníci, žurnalisti, analytickí, tvoriví i servisní pracovníci v rôznych oblastiach ekonomiky, politiky, verejnej správy, školstva, zdravotníctva, kultúry, vedy, v masovokomunikačných prostriedkoch, sociálnych službách a pod.