Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pravidlá prijímacieho konania na FiF UK na akademický rok 2020/2021

Zmeny v pravidlách prijímacieho konania

Súčasná situácia súvisiaca s výskytom koronavírusu si vyžaduje niektoré zmeny zabezpečenia  prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia. So zámerom vyjsť v ústrety čo najširšiemu okruhu uchádzačov tak, aby sme pritom dôrazne dbali na zdravie a bezpečnosť všetkých, vedenie fakulty prijalo  na svojom zasadnutí dňa 5. mája 2020 v súlade s § 108e, ods. 3 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné zmeny, ktorými upravuje niektoré ustanovenia pravidiel prijímacieho konania a na bakalársky stupeň štúdia a ktoré sú platné a účinné od 11. mája 2020 (v texte pravidiel je aktualizácia označená škrtnutím pôvodného textu a za ním je uvedené aktuálne znenie. V prípade, že sa text vypúšťa, je za škrtnutým textom uvedený symbol *):

V bode 1 sa na konci dopĺňa veta „Uchádzači o štúdium v druhom kole prijímacieho konania majú možnosť podania prihlášky iba elektronickou formou prostredníctvom portálu e-prihlášky Univerzity Komenského v Bratislave.“.

V bode 4 sa vypúšťa veta „Pre uchádzačov o študijné programy  dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá   a žurnalistika  sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.“.

V bode 5 sa za slovo Slovensku vkladá čiarka a dopĺňa text „resp. on-line spôsobom“, slovo „šiestich“ sa nahrádza slovom „siedmich“.

V bode 6 sa slovo „máj“ nahrádza slovom „júl“, ruší sa bodka za číslovkou 2020 a dopĺňa sa text „pre prvé kolo prijímacích skúšok a v období december 2017 až august 2020 pre druhé kolo prijímacích skúšok.“.

Bod 7 sa ruší.

V bode 9 sa veta „Špecifické skúšky realizované fakultou sa hodnotia tiež max. 100 bodmi.“  nahrádza vetou „V prípade študijného programu žurnalistika sa vlastná tvorba hodnotí max. 20 bodmi.“ a v poslednej vete sa za číslovku 100 vkladá čiarka a číslovka 120.

V prílohe č. 1 sa rušia všetky slovné spojenia „špecifická skúška (FiF UK)“.

Pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021

 1. Uchádzač o štúdium prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) si podáva prihlášku na Filozofickú fakultu UK na predpísanom tlačive prihlášky na študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2020/2021. Uchádzači o štúdium v druhom kole prijímacieho konania majú možnosť podania prihlášky iba elektronickou formou prostredníctvom portálu e-prihlášky Univerzity Komenského v Bratislave.
 2. Na otvárané študijné programy sú v súlade s § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách prijímané vopred stanovené a zverejnené  počty uchádzačov na základe vykonania prijímacej skúšky.
 3. Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú prijímaní všetci prihlásení uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky.
 4. Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. (okrem študijného programu slovakistické štúdiá pre zahraničných študentov).  Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s.r.o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka.  Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje.  Pre uchádzačov o študijné programy  dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá   a žurnalistika  sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.* Podrobné informácie o požadovaných skúškach  a testoch pre jednotlivé ŠP sú v prílohe č. 1 (požadované skúšky podľa ŠP na AR 2020/2021). 
 5. Testy v rámci NPS je možné absolvovať  v niekoľkých mestách na Slovensku, resp. on-line spôsobom a v šiestich siedmich termínoch v priebehu školského roka. Z hľadiska prijímacieho konania sa uchádzačovi započítava vždy najlepší výsledok absolvovaného testu. Podrobné informácie o vykonaní NPS  sú zverejnené na https://www.scio.sk/.
 6. Na účely prijímacieho konania fakulta akceptuje výsledky testov, ktoré uchádzač vykonal v rámci Národnej porovnávacej skúšky u spoločnosti www.scio.cz, s.r.o. v období december 2017 až máj júl 2020 pre prvé kolo prijímacích skúšok a v období december 2017 až august 2020 pre druhé kolo prijímacích skúšok.
 7. Skúšky špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP  realizované fakultou sa uskutočnia v júni 2020. Uchádzač o štúdium vykoná prijímaciu skúšku vo fakultou stanovenom  riadnom termíne. Neúčasťou na prijímacej skúške nevzniká uchádzačovi nárok na vrátenie poplatku za prijímacie konanie. V prípade nepredvídaných okolností má dekan fakulty právo rozhodnúť o prerušení, resp. o presune prijímacích skúšok na iný termín.*
 8. Uchádzač sa môže hlásiť na dva ľubovoľné študijné programy. Uvádza ich na jednej prihláške, v poradí,  ktorým vyjadruje svoju preferenciu, ktorá je v prijímacom konaní záväzná. Prijímaciu skúšku (predpísané testy v rámci NPS a  skúšky na FiF UK) vykoná pre obidva uvedené študijné programy. Vykonaný test  VŠP bude platiť na obidva študijné programy, pokiaľ ho oba programy predpisujú.
 1. Výsledok testov v rámci NPS má podobu percentilu a ten je prevedený na body (1 percentil = 1 bod). Maximálna hodnota je 100 bodov v každom teste. V prípade, že uchádzač v rámci NPS absolvuje dva testy, ich váha je rovnaká a maximálny počet bodov je 200. Špecifické skúšky realizované fakultou sa hodnotia tiež max. 100 bodmi. V prípade študijného programu žurnalistika sa vlastná tvorba hodnotí max. 20 bodmi. Výsledné  poradie  uchádzačov   o štúdium   konkrétneho   študijného  programu   sa   určuje podľa celkového počtu  získaných  bodov.   Celkový   maximálny   počet   získaných   bodov môže  byť  podľa štruktúry prijímacej skúšky 100, 120 alebo 200 bodov.
 2. Výsledky skúšky odovzdáva fakulte výhradne spoločnosť, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu NPS, uchádzač svoj výsledok fakulte neodovzdáva. Každý uchádzač musí spoločnosti, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu NPS poskytnúť k odovzdaniu výsledkov svoj súhlas (urobí tak v rámci prihlášky k NPS)
 1. Uchádzač je prijatý na jeden študijný program podľa poradia výsledku v absolvovaných skúškach (v Národnej porovnávacej skúške a v skúške špecifických predpokladov  realizovanej FiF UK) za rešpektovania preferencie študijných programov, ktorú uviedol ich poradím na prihláške.
 2. Rovnocenne slovenskej verzii testu všeobecných študijných predpokladov bude uznaný aj výsledok českej verzie testu Obecné studijní předpoklady (OSP).
 3. Dekan fakulty má právo rozhodnúť o prijatí ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na jednotlivé študijné programy, maximálne v počte zvyšujúcom plánovaný počet prijatých o počet nezapísaných z prijatých uchádzačov v predchádzajúcom akademickom roku, resp. v poslednom roku otvárania daného študijného programu.
 4. Dekan fakulty má právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov (najmenej 3 uchádzači).
 5. Uchádzačom so špecifickými potrebami sa na ich písomnú žiadosť umožní osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby, ktoré uvedú v žiadosti, resp. pri prihlasovaní sa na NPS.
 6. Kritériá a termíny prijímacích skúšok na FiF UK pre cudzincov sú rovnaké ako pre občanov SR s výnimkou štipendistov vlády SR a s výnimkou azylantov a  žiadateľov o azyl v SR, ktorých prijímacia skúška môže mať formu prijímacieho kolokvia realizovaného príslušnou katedrou, resp. katedrami, pričom zostávajú v platnosti všetky ostatné ustanovenia týchto pravidiel.
 7. O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov. V odvolacom konaní budú riešené len tie odvolania, ktoré budú odôvodnené porušením týchto pravidiel prijímacieho konania alebo porušením zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

Schválené na zasadnutí Akademického senátu FiF UK dňa 17. júna 2019 a aktualizované dňa 11. mája 2020.

Príloha č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021 (Požadované skúšky na jednotlivé študijné programy)

Všetky skúšky, pri ktorých nie je explicitne uvedené "FiF UK", realizuje spoločnosť www.scio.cz s. r. o.

Jednoodborové štúdiumPožadované škúšky
andragogikaVŠP
archeológiaVŠP
archívnictvoVŠP
dejiny umeniaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)*
estetikaVŠP
etnológiaVŠP
filozofiaVŠP
históriaVŠP
informačné štúdiáVŠP
klasické jazykyVŠP
kulturológiaVŠP
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxVŠP
marketingová komunikáciaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)*
muzeológia a kultúrne dedičstvoVŠP
muzikológiaVŠP
pedagogikaVŠP
politológiaVŠP
psychológiaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)*
religionistikaVŠP
ruské a východoeurópske štúdiáVŠP
slovakistické štúdiá (pre zahraničných uchádzačov)špecifická skúška (FiF UK)*
slovanské štúdiáVŠP
slovenská jazyk a literatúraVŠP
sociológiaVŠP
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku)jazykový test - AJ
<output>– </output>
východoázijské jazyky a kultúry VŠPjazykový test - AJ
žurnalistikaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)*
Medziodborové štúdiumPožadované skúšky
dejiny umenia – história VŠPšpecifická skúška (FiF UK)*
dejiny umenia – muzeológiaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)*
etnológia – filozofiaVŠP
etnológia – históriaVŠP
etnológia – muzeológiaVŠP
etnológia – muzikológiaVŠP
etnológia – religionistikaVŠP
etnológia – slovanské štúdiá (všetky zamerania)VŠP
filozofia – históriaVŠP
filozofia – religionistikaVŠP
filozofia – sociológiaVŠP
germanistika – informačné štúdiáVŠP
história – informačné štúdiáVŠP
história – muzeológiaVŠP
história – religionistikaVŠP
informačné štúdiá – muzeológiaVŠP
muzeológia - pedagogikaVŠP
Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvoPožadované skúšky
anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a chorvátsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúrajazykový test - AJjazykový test - NJ
anglický jazyk a kultúra a portugalský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúrajazykový test - AJjazykový test - ŠJ
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraVŠP
arabský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠP
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
francúzsky jazyk a kultúra a rumunský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
grécky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraVŠP
grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraVŠP
grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
grécky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
holandský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
chorvátsky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraVŠP
chorvátsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
chorvátsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
chorvátsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
latinský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraVŠP
latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
latinský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
latinský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúrajazykový test - NJjazykový test - ŠJ
portugalský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
portugalský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
rumunský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetovPožadované skúšky
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo filozofie a fyzikyVŠP
učiteľstvo filozofie a histórieVŠP
učiteľstvo filozofie a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo filozofie a matematikyVŠP
učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo geografie a histórieVŠP
učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a pedagogikyVŠP
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúryVŠP

 

Zoznam použitých skratiek

VŠP - test všeobecných študijných predpokladov
AJ - anglický jazyk
NJ - nemecký jayzk
ŠJ - španielsky jazyk