Pravidlá prijímacieho konania na FiF UK na akademický rok 2021/2022

Zmeny v pravidlách prijímacieho konania

Zmeny v Pravidlách prijímacieho konania na bakalárske štúdium na FiF UK v akademickom roku 2021/2022

Vzhľadom na pretrvávanie pandemickej situácie vedenie fakulty prijalo  na svojom zasadnutí dňa 16. apríla 2021 v súlade s § 108e, ods. 3 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné zmeny, ktorými upravuje niektoré ustanovenia pravidiel prijímacieho konania a na

V bode 4 sa vypúšťa veta „Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia a žurnalistika sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte“ a nahrádza sa vetou „pre uchádzačov o študijné programy marketingová komunikácia a dejiny umenia sa skúšky špecifických študijných predpokladov budú realizovať dištančnou formou."

V bode 7 sa za výraz „v júni 2021“ doplní výraz „dištančnou (on-line) formou“.   

V bode 9 sa vypúšťa veta „Špecifické skúšky realizované fakultou sa hodnotia tiež max. 100 bodmi“ a doplnia sa vety „Špecifická skúška pre študijný program dejiny umenia sa hodnotí tiež max. 100 bodmi“ a „V prípade študijného programu žurnalistika sa vlastná tvorba hodnotí max. 20 bodmi.“ V poslednej vete sa za číslovku 100 vkladá čiarka a číslovka 120.

V prílohe č. 1 sa rušia  slovné spojenia „špecifická skúška (FiF UK)“ v prípade ŠP psychológia a žurnalistika.

Pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022

 1. Uchádzač o štúdium prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) si podáva prihlášku na Filozofickú fakultu UK v predpísanom formáte prihlášky na študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2021/2022. Prihláška na štúdium sa elektronicky podáva prostredníctvom portálu e-prihlášky Univerzity Komenského v Bratislave.
 2. Na otvárané študijné programy sú v súlade s § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách prijímané vopred stanovené a zverejnené počty uchádzačov na základe vykonania prijímacej skúšky.
 3. Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú prijímaní všetci prihlásení uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky.
 4. Pre prijatie na otvárané študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. (okrem študijného programu slovakistické štúdiá pre zahraničných študentov). Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s.r.o. (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program stredoeurópske štúdiá absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia a žurnalistika sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte. Podrobné informácie o požadovaných skúškach a testoch pre jednotlivé ŠP sú v prílohe č. 1 (požadované skúšky podľa ŠP na AR 2020/2021).
 5. Testy v rámci NPS je možné absolvovať v niekoľkých mestách na Slovensku a v šiestich termínoch v priebehu školského roka. Z hľadiska prijímacieho konania sa uchádzačovi započítava vždy najlepší výsledok absolvovaného testu. Podrobné informácie o vykonaní NPS sú zverejnené na https://www.scio.sk/.
 6. Na účely prijímacieho konania fakulta akceptuje výsledky testov, ktoré uchádzač vykonal v rámci Národnej porovnávacej skúšky u spoločnosti www.scio.cz, s.r.o. v období december 2018 až máj 2021.
 7. Skúšky špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizované fakultou sa uskutočnia v júni 2021. Uchádzač o štúdium vykoná prijímaciu skúšku vo fakultou stanovenom riadnom termíne. Neúčasťou na prijímacej skúške nevzniká uchádzačovi nárok na vrátenie poplatku za prijímacie konanie. V prípade nepredvídaných okolností má dekan fakulty právo rozhodnúť o prerušení, resp. o presune prijímacích skúšok na iný termín.
 8. Uchádzač sa môže hlásiť na dva ľubovoľné študijné programy. Uvádza ich na jednej prihláške, v poradí, ktorým vyjadruje svoju preferenciu, ktorá je v prijímacom konaní záväzná. Prijímaciu skúšku (predpísané testy v rámci NPS a skúšky na FiF UK) vykoná pre obidva uvedené študijné programy. Vykonaný test VŠP bude platiť na obidva študijné programy, pokiaľ ho oba programy predpisujú.
 1. Výsledok testov v rámci NPS má podobu percentilu a ten je prevedený na body (1 percentil = 1 bod). Maximálna hodnota je 100 bodov v každom teste. V prípade, že uchádzač v rámci NPS absolvuje dva testy, ich váha je rovnaká a maximálny počet bodov je 200. Špecifické skúšky realizované fakultou sa hodnotia tiež max. 100 bodmi. Výsledné poradie uchádzačov o štúdium konkrétneho študijného programu sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov. Celkový maximálny počet získaných bodov môže byť podľa štruktúry prijímacej skúšky 100 alebo 200 bodov.
 2. Výsledky skúšky odovzdáva fakulte výhradne spoločnosť, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu NPS, uchádzač svoj výsledok fakulte neodovzdáva. Každý uchádzač musí spoločnosti, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu NPS poskytnúť k odovzdaniu výsledkov svoj súhlas (urobí tak v rámci prihlášky k NPS)
 1. Uchádzač je prijatý na jeden študijný program podľa poradia výsledku v absolvovaných skúškach (v Národnej porovnávacej skúške a v skúške špecifických predpokladov realizovanej FiF UK) za rešpektovania preferencie študijných programov, ktorú uviedol ich poradím na prihláške.
 2. Rovnocenne slovenskej verzii testu všeobecných študijných predpokladov bude uznaný aj výsledok českej verzie testu Obecné studijní předpoklady (OSP).
 3. Dekan fakulty má právo rozhodnúť o prijatí ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na jednotlivé študijné programy, maximálne v počte zvyšujúcom plánovaný počet prijatých o počet nezapísaných z prijatých uchádzačov v predchádzajúcom akademickom roku, resp. v poslednom roku otvárania daného študijného programu.
 4. Dekan fakulty má právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov (najmenej 3 uchádzači).
 5. Uchádzačom so špecifickými potrebami sa na ich písomnú žiadosť umožní osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby, ktoré uvedú v žiadosti, resp. pri prihlasovaní sa na NPS.
 6. Kritériá a termíny prijímacích skúšok na FiF UK pre cudzincov sú rovnaké ako pre občanov SR s výnimkou štipendistov vlády SR a s výnimkou azylantov a žiadateľov o azyl v SR, ktorých prijímacia skúška môže mať formu prijímacieho kolokvia realizovaného príslušnou katedrou, resp. katedrami, pričom zostávajú v platnosti všetky ostatné ustanovenia týchto pravidiel.
 7. O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov. V odvolacom konaní budú riešené len tie odvolania, ktoré budú odôvodnené porušením týchto pravidiel prijímacieho konania alebo porušením zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Schválené Akademickým senátom FiF UK dňa 9. júla 2020 a dňa 23. 11. 2020.

Príloha č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022 (Požadované skúšky na jednotlivé študijné programy)

Všetky skúšky, pri ktorých nie je explicitne uvedené "FiF UK", realizuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Jednoodborové štúdiumPožadované škúšky
archeológiaVŠP
archívnictvoVŠP
dejiny umeniaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
estetikaVŠP
etnológiaVŠP
filozofiaVŠP
históriaVŠP
informačné štúdiáVŠP
klasické jazykyVŠP
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxVŠP
marketingová komunikáciaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
muzikológiaVŠP
pedagogikaVŠP
politológiaVŠP
psychológiaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
religionistikaVŠP
ruské a východoeurópske štúdiáVŠP
slovanské štúdiáVŠP
sociológiaVŠP
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku)jazykový test - AJ
<output>– </output>
žurnalistikaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
Medziodborové štúdiumPožadované skúšky
dejiny umenia – história VŠPšpecifická skúška (FiF UK)
etnológia – filozofiaVŠP
etnológia – históriaVŠP
etnológia – muzikológiaVŠP
etnológia – religionistikaVŠP
etnológia – slovanské štúdiá (všetky zamerania)VŠP
filozofia – históriaVŠP
filozofia – religionistikaVŠP
filozofia – sociológiaVŠP
história – informačné štúdiáVŠP
história – religionistikaVŠP
Študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)Požadované skúšky
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúrajazykový test - AJjazykový test - NJ
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúrajazykový test - AJjazykový test - ŠJ
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
bulharský jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúraVŠP
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
grécky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúraVŠP
grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraVŠP
grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
grécky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
grécky jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
grécky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
holandský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
holandský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
latinský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraVŠP
latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
latinský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
latinský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúrajazykový test - NJjazykový test - ŠJ
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
Učiteľské študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedyPožadované skúšky
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogikyVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo filozofie a fyzikyVŠP
učiteľstvo filozofie a histórieVŠP
učiteľstvo filozofie a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo filozofie a matematikyVŠP
učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo filozofie a pedagogikyVŠP
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo geografie a histórieVŠP
učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a pedagogikyVŠP
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a pedagogikyVŠP
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogikyVŠP
učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúryVŠP

 

Zoznam použitých skratiek

VŠP - test všeobecných študijných predpokladov
AJ - anglický jazyk
NJ - nemecký jayzk
ŠJ - španielsky jazyk