Pravidlá prijímacieho konania na FiF UK na akademický rok 2023/2024

Pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2023/2024

 1. Uchádzač o štúdium prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) si podáva prihlášku na Filozofickú fakultu UK v predpísanom formáte prihlášky na študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2023/2024. Prihláška na štúdium sa elektronicky podáva prostredníctvom portálu e-prihlášky Univerzity Komenského v Bratislave.
 2. Na otvárané študijné programy sú v súlade s § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách prijímané vopred stanovené a zverejnené počty uchádzačov na základe vykonania prijímacej skúšky.
 3. Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú prijímaní všetci prihlásení uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky.
 4. Pre prijatie na otvárané študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s.r.o. (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program stredoeurópske štúdiá absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia a žurnalistika sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte. Podrobné informácie o požadovaných skúškach a testoch pre jednotlivé ŠP sú v prílohe č. 1 (požadované skúšky podľa ŠP na AR 2023/2024).
 5. Uchádzači o vybrané študijné programy, ktorí sú úspešnými účastníkmi stredoškolských predmetových olympiád a iných relevantných súťaží, budú prijatí bez nutnosti vykonať prijímaciu skúšku, resp. im bude odpustená časť prijímacej skúšky podľa tabuľky, ktorá tvorí prílohu č. 2 týchto pravidiel. Za odpustený test uchádzači získajú 100 bodov.
 6. Testy v rámci NPS je možné absolvovať v niekoľkých mestách na Slovensku a v šiestich termínoch v priebehu školského roka. Z hľadiska prijímacieho konania sa uchádzačovi započítava vždy najlepší výsledok absolvovaného testu. Podrobné informácie o vykonaní NPS sú zverejnené na https://www.scio.sk/.
 7. Na účely prijímacieho konania fakulta akceptuje výsledky testov, ktoré uchádzač vykonal v rámci Národnej porovnávacej skúšky u spoločnosti www.scio.cz, s.r.o. v období december 2020 až máj 2023.
 8. Skúšky špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizované fakultou sa uskutočnia v júni 2023. Uchádzač o štúdium vykoná prijímaciu skúšku vo fakultou stanovenom riadnom termíne. Neúčasťou na prijímacej skúške nevzniká uchádzačovi nárok na vrátenie poplatku za prijímacie konanie. V prípade nepredvídaných okolností má dekan fakulty právo rozhodnúť o prerušení, resp. o presune prijímacích skúšok na iný termín.
 9. Uchádzač sa môže hlásiť na dva ľubovoľné študijné programy. Uvádza ich na jednej prihláške, v poradí, ktorým vyjadruje svoju preferenciu, ktorá je v prijímacom konaní záväzná. Prijímaciu skúšku (predpísané testy v rámci NPS a skúšky na FiF UK) vykoná pre obidva uvedené študijné programy. Vykonaný test VŠP bude platiť na obidva študijné programy, pokiaľ ho oba programy predpisujú.
 10. Výsledok testov v rámci NPS má podobu percentilu a ten je prevedený na body (1 percentil = 1 bod). Maximálna hodnota je 100 bodov v každom teste. V prípade, že uchádzač v rámci NPS absolvuje dva testy, ich váha je rovnaká a maximálny počet bodov je 200. Špecifické skúšky realizované fakultou sa hodnotia tiež max. 100 bodmi. Výsledné poradie uchádzačov o štúdium konkrétneho študijného programu sa určuje podľa celkového počtu získaných bodov. Celkový maximálny počet získaných bodov môže byť podľa štruktúry prijímacej skúšky 100 alebo 200 bodov.
 11. Výsledky skúšky odovzdáva fakulte výhradne spoločnosť, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu NPS, uchádzač svoj výsledok fakulte neodovzdáva. Každý uchádzač musí spoločnosti, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu NPS poskytnúť k odovzdaniu výsledkov svoj súhlas (urobí tak v rámci prihlášky k NPS).
 12. Uchádzač je prijatý na jeden študijný program podľa poradia výsledku v absolvovaných skúškach (v Národnej porovnávacej skúške a v skúške špecifických predpokladov realizovanej FiF UK) za rešpektovania preferencie študijných programov, ktorú uviedol ich poradím na prihláške.
 13. Rovnocenne slovenskej verzii testu všeobecných študijných predpokladov bude uznaný aj výsledok českej verzie testu Obecné studijní předpoklady (OSP).
 14. Dekan fakulty má právo rozhodnúť o prijatí ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na jednotlivé študijné programy, maximálne v počte zvyšujúcom plánovaný počet prijatých o počet nezapísaných z prijatých uchádzačov v predchádzajúcom akademickom roku, resp. v poslednom roku otvárania daného študijného programu. V prípade študijných programov, na ktoré sa v predchádzajúcom akademickom roku, resp. v poslednom roku otvárania daného študijného programu prihlásil menší počet uchádzačov oproti plánovanému počtu, má dekan fakulty právo rozhodnúť o prijatí ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na jednotlivé študijné programy, maximálne o rozdiel plánovaného počtu prijatých a počtu prijatých uchádzačov, ktorí sa zapísali na daný študijný program.
 15. Dekan fakulty má právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov (najmenej 3 uchádzači).
 16. Uchádzačom so špecifickými potrebami sa na ich písomnú žiadosť umožní osobitný spôsob vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich špecifické potreby, ktoré uvedú v žiadosti, resp. pri prihlasovaní sa na NPS.
 17. Kritériá a termíny prijímacích skúšok na FiF UK pre cudzincov sú rovnaké ako pre občanov SR s výnimkou štipendistov vlády SR, s výnimkou azylantov a  žiadateľov o azyl v SR, a s výnimkou osôb z Ukrajiny, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, ktorých prijímacia skúška môže mať formu prijímacieho kolokvia realizovaného príslušnou katedrou, resp. katedrami, pričom zostávajú v platnosti všetky ostatné ustanovenia týchto pravidiel.
 18. O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov. V odvolacom konaní môžu byť pozitívne riešené len tie odvolania, ktoré budú odôvodnené porušením týchto pravidiel prijímacieho konania alebo porušením zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Schválené Akademickým senátom FiF UK dňa 14. novembra 2022 a 12. decembra 2022.

Príloha č. 1 k Pravidlám prijímacieho konania na bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2023/2024 (Požadované skúšky na jednotlivé študijné programy)

Všetky skúšky, pri ktorých nie je explicitne uvedené "FiF UK", realizuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Jednoodborové štúdiumPožadované škúšky
archeológiaVŠP
archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstvaVŠP
dejiny umeniaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
estetikaVŠP
etnológiaVŠP
filozofiaVŠP
germánske štúdiá (modul: nemecký jazyk - švédsky jazyk)VŠP
históriaVŠP
informačné štúdiáVŠP
klasické jazykyVŠP
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská praxVŠP
marketingová komunikáciaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
muzikológiaVŠP
pedagogikaVŠP
politológiaVŠP
psychológiaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
religionistikaVŠP
románske štúdiá (so zameraním na francúzsky jazyk, literatúru a civilizáciu a portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu)VŠP
románske štúdiá (so zameraním na francúzsky jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu)VŠPjazykový test - ŠJ
románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu)VŠPjazykový test - ŠJ
ruské a východoeurópske štúdiáVŠP
slovanské štúdiáVŠP
slovenský jazyk a literatúraVŠP
sociológiaVŠP
stredoeurópske štúdiá (v anglickom jazyku)jazykový test - AJ
<output>– </output>
žurnalistikaVŠPšpecifická skúška (FiF UK)
Študijné programy v študijnom odbore filológia (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)Požadované skúšky
anglický jazyk a kultúra a arabský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúrajazykový test - AJjazykový test - NJ
anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúrajazykový test - AJjazykový test - ŠJ
anglický jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - AJ
arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúraVŠP
arabský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra VŠPjazykový test - NJ
bulharský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠP
bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
bulharský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúraVŠP
grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
grécky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
maďarský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúrajazykový test - NJjazykový test - ŠJ
nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - NJ
ruský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúraVŠP
slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
slovenský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠP
španielsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúraVŠPjazykový test - ŠJ
Učiteľské študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedyPožadované skúšky
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a geografieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a chémieVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a maďarského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo filozofie a fyzikyVŠP
učiteľstvo filozofie a histórieVŠP
učiteľstvo filozofie a matematikyVŠP
učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo histórie a pedagogikyVŠP
učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a biológieVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a geografieVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a chémieVŠP
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryVŠP
učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúryVŠP

 

Zoznam použitých skratiek

VŠP - test všeobecných študijných predpokladov
AJ - anglický jazyk
FJ - francúzsky jazyk
NJ - nemecký jayzk
ŠJ - španielsky jazyk

Príloha č. 2 k Pravidlám (Študijné programy, na ktoré úspešní účastníci stredoškolských predmetových olympiád a iných relevantných súťaží budú prijatí bez nutnosti vykonať prijímaciu skúšku, resp. im bude odpustená časť prijímacej skúšky)

Názov študijného programu

Názov predmetovej olympiády

Úroveň súťaže a kategória súťaže (ak je relevantná)

Umiestnenie

poznámka

Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva

Dejepisná olympiáda

Celoštátne kolo

Krajské kolo

 

 

1., 2. alebo 3. miesto

Prijatie bez PS

Filozofia

Olympiáda ľudských práv

Celoštátne kolo

1., 2. alebo 3 miesto

Prijatie bez PS

História

Dejepisná olympiáda

Celoštátne kolo

Kategória A, B

1., 2. alebo 3 miesto

Prijatie bez PS

Maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

 

Szép magyar beszéd (Pekná maďarská reč) alebo

Simonyi Zsigmond középiskolások helyesírási versenye (Pravopisná súťaž stredoškolákov Zsigmonda Simonyiho)

Krajská a celoštátna  úroveň

1., 2. alebo 3 miesto

Prijatie bez PS

Politológia

 

 

Olympiáda ľudských práv

alebo

Dejepisná olympiáda

Celoštátna úroveň

Všetci účastníci

Prijatie bez PS

Románske štúdiá (so zameraním na francúzsky jazyk, literatúra a civilizáciu a portugalský jazyk, literatúru a civilizáciu)

Olympiáda z francúzskeho jazyka

Celoštátne kolo, úroveň C

1., 2. alebo 3 miesto

Prijatie bez PS

Románske štúdiá (so zameraním na francúzsky jazyk, literatúra a civilizáciu a španielsky  literatúru a civilizáciu)

Olympiáda z francúzskeho jazyka alebo olympiáda zo španielskeho jazyka

Celoštátne kolo, úroveň C

1., 2. alebo 3 miesto

Odpustená PS (olympiáda z francúzštiny - test VŠP u spoločnosti scio; olympiáda zo španielčiny - test zo španielskeho jazyka u spoločnosti scio)

Románske štúdiá (so zameraním na portugalský jazyk, literatúra a civilizáciu a španielsky jazyk, literatúru a civilizáciu)

Olympiáda zo španielskeho jazyka

Celoštátna úroveň

Úroveň  C

1., 2. alebo 3 miesto

Odpustený jazykový test zo španielskeho jazyka u spoločnosti scio

Slovenský jazyk a literatúra

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Celoštátna úroveň

1., 2. alebo 3 miesto

Odpustenie testu VŠP u spoločnosti scio

Sociológia

Olympiáda ľudských práv

Celoštátna úroveň

1., 2. alebo 3 miesto

Prijatie bez PS

Anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra Olympiáda z francúzskeho jazyka Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3 miesto Odpustenie testu VŠP u spoločnosti scio

Anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra

Olympiáda z nemeckého jazyka

alebo

Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút)

alebo

Jugend debattiert international (Goetheho inštitút)

Celoštátna úroveň

1., 2. alebo 3 miesto

Odpustený test z nemeckého jazyka u spoločnosti scio

Anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Celoštátna úroveň

1., 2. alebo 3 miesto

 

Odpustenie  testu VŠP u spoločnosti scio

Arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra

Olympiáda z francúzskeho jazyka

Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3 miesto Odpustenie  testu VŠP u spoločnosti scio
Francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra

Olympiáda z francúzskeho jazyka

Alebo

Olympiáda z nemeckého jazyka

Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút)

alebo

Jugend debattiert international (Goetheho inštitút)

Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3 miesto

Odpustenie  testu VŠP u spoločnosti scio (olympiáda z francúzskeho jazyka)

alebo

Odpustený text z nemeckého jazyka u spoločnosti scio

Francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra

Olympiáda z francúzskeho jazyka

alebo

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3 miesto Odpustenie  testu VŠP u spoločnosti scio
Francúzsky jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra Olympiáda z francúzskeho jazyka Celoštátna úroveň 1., 2. alebo 3 miesto Odpustenie  testu VŠP u spoločnosti scio

Nemecký  jazyk a kultúra a bulharský jazyk a kultúra

Olympiáda z nemeckého jazyka

alebo

Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút)

alebo

Jugend debattiert international (Goetheho inštitút)

Celoštátna úroveň

1., 2. alebo 3 miesto

Odpustený test z nemeckého jazyka u spoločnosti scio

Nemecký jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra

 

Olympiáda z nemeckého jazyka

alebo

Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút)

alebo

Jugend debattiert international (Goetheho inštitút)

Celoštátna úroveň

1., 2. alebo 3 miesto

Odpustený test z nemeckého jazyka u spoločnosti scio

Nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra

Olympiáda z nemeckého jazyka

alebo

Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút)

alebo

Jugend debattiert international (Goetheho inštitút)

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Celoštátna úroveň

1., 2. alebo 3 miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1., 2. alebo 3 miesto

 

Odpustený test z nemeckého jazyka u spoločnosti scio

 

V prípade účasti na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry)

odpustenie  testu VŠP u spoločnosti scio

Nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra

Olympiáda z nemeckého jazyka

alebo

Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút)

alebo

Jugend debattiert international (Goetheho inštitút)

 

alternatívne

 

Olympiáda zo španielskeho jazyka

Celoštátna úroveň

1., 2. alebo 3 miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1., 2. alebo 3 miesto

 

Odpustenie jazykového testu z nemeckého jazyka u spoločnosti scio

 

alternatívne

 

Odpustenie jazykového testu zo španielskeho jazyka u spoločnosti scio

 

Nemecký jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

 

Olympiáda z nemeckého jazyka

alebo

Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút)

alebo

Jugend debattiert international (Goetheho inštitút)

Celoštátna úroveň

1., 2. alebo 3 miesto

Odpustenie jazykového testu z nemeckého jazyka u spoločnosti scio

 

Slovenský jazyk a kultúra -  španielsky jazyk a kultúra

 

Olympiáda zo španielskeho jazyka a literatúry

 

alternatívne

 

 

 

 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 

 

Celoštátna úroveň

1., 2. alebo 3 miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1., 2. alebo 3 miesto

 

Odpustenie jazykového testu zo španielskeho jazyka u spoločnosti scio

 

alternatívne

 

Odpustenie testu VŠP u spoločnosti scio

Španielsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

Olympiáda zo španielskeho jazyka a literatúry

Celoštátna úroveň

1., 2. alebo 3 miesto

Odpustenie jazykového testu zo španielskeho jazyka u spoločnosti scio